23.4°C

1/3

Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym dotyczące pojazdów rolniczych?

Napisał  Maj 14, 2020

Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy ciągników rolniczych oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji nie wymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu, a podlegających obowiązkowi dokonywania przeglądów rejestracyjnych w stacjach kontroli pojazdów.

Izby rolnicze zwróciły się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o zmianę istniejących regulacji prawnych kodeksu prawnego w zakresie kar nakładanych na użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a domniemanym stanem faktycznym pokonanych przez pojazd kilometrów tj. art. 306a KK w brzmieniu:

„Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru: § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5

Izby rolnicze otrzymały do wiadomości pismo Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (DTD MI) skierowane do Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym jest napisane, że w opinii DTD MI wprowadzony ww. ustawą art. 81b ust. 1 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) powinien zostać ponownie dogłębnie przeanalizowany, w szczególności mając na względzie postulaty branży motoryzacyjnej i środowisk rolniczych.

Przeczytaj również: 
ASF: Wytyczne GIW w sprawie przemieszczania świń
Policja Wezwana do rolnika robiącego opryski na polu

Dodatkowo DTD MI poinformowało, iż resort infrastruktury podjął prace mające na celu wyłączenie z obowiązku przedstawiania na stacji kontroli pojazdów, po wymianie drogomierza, pojazdów niepodlegających rejestracji (pojazdy wolnobieżne takie jak np. wózki widłowe, walce drogowe, itp.) oraz pojazdów służb, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

 
reklama