Wydrukuj tę stronę
Trwa nabór wniosków o wsparcie dla sektora akwakultury fotolia

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla sektora akwakultury

Napisał  Paź 05, 2020

Masz stawy rybne, gospodarstwo rybackie? Właśnie trwa nabór wniosków o wsparcie covidowe dla branży akwakultury i rybołówstwa śródlądowego. Nabór trwa tylko 7 dni, od 2 do 8 października.

Pomoc związana jest ze stratami poniesionymi w wyniku epidemii COVID-19. Będzie ona rekompensatą kosztów za tymczasowe zawieszenie lub ograniczenie produkcji i sprzedaży lub za dodatkowe koszty składowania produktów akwakultury i rybołówstwa śródlądowego w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na co można składać wnioski? Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w ramach działania „Środki dotyczące zdrowia publicznego”. Pomoc przyznawana jest w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży lub dodatkowymi kosztami składowania produktów akwakultury i rybołówstwa śródlądowego w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19, w formie rekompensaty kosztów ponoszonych przez podmioty uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb.

W odniesieniu do tego naboru wysokość rekompensaty w przypadku:

1) podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oznaczoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, jest obliczana zgodnie z następującym wzorem:

R = S x N

gdzie:

R - oznacza kwotę rekompensaty
S - oznacza wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto, stanowiącą sumę wartości netto produkcji sprzedanej ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania ww. działalności oznaczoną na podstawie sprawozdania statystycznego RRW-22 za rok sprawozdawczy 2018

N – oznacza współczynnik wsparcia równy 0,14

2) podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oznaczoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, jest obliczana zgodnie ze wzorem:

R = P x N

gdzie:

R – oznacza kwotę rekompensaty,
P – oznacza wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących oznaczoną na podstawie sprawozdania statystycznego RRW-23 za rok sprawozdawczy 2018,
N – oznacza współczynnik wsparcia równy 0,15

Kto może składać wnioski? Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

Sposób składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną.

Kryteria wyboru operacji. Lista wniosków o dofinansowanie do oceny zostanie utworzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie.

Niezbędne dokumenty. Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: