-3.3°C

KRUS: Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników fotolia

KRUS: Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników

Napisał  Lis 14, 2020

Niepełnosprawni rolnicy oraz domownicy mogą skorzystać z refundacji składek KRUS. Sprawdź, komu ona przysługuje. 

Niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika chcący uzyskać z PFRON-u refundację składek KRUS, muszą spełnić cztery warunki:
1) podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników;
2) posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (własne i/lub domownika);
3) opłacać w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni) składki na ubezpieczenia społeczne (składki wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe); 4) nie mieć zaległości wobec PFRON-u na więcej niż 100 zł. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę.

Wysokość refundacji składek KRUS uzależniona jest od kwot składek wpisanych na decyzji lub innym dokumencie potwierdzającym, że podlega się ubezpieczeniu społecznemu rolników. Fundusz refunduje składki:
- wypadkowe,
- chorobowe,
- macierzyńskie,
- emerytalno-rentowe pod warunkiem, że opłaca się te składki w całości terminowo lub z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni.Z refundacji wyłączone są:
- składka zdrowotna,
- składki finansowane ze środków publicznych.Jeżeli jesteś rolnikiem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i płacisz zwiększoną składkę KRUS możesz ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej zostały przez Ciebie opłacone. W tej sytuacji musisz posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno-rentowej.

Fundusz refunduje niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów przekraczającym 14 dni.

Więcej informacji można znaleźć w zamieszczonej na stronie internetowej KRUS publikacji „Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne”. Broszura zawiera komplet informacji na temat możliwości refundacji oraz instrukcję wypełniania wniosków.

(rpf) jp / Źródło: KRUS

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia