4.9°C

reklama
reklama
Limity pomocy de minimis – KE nie przystaje na propozycje izb rolniczych fot. MG

Limity pomocy de minimis – KE nie przystaje na propozycje izb rolniczych

Napisał  Gru 03, 2020

W sierpniu 2020 r. samorząd rolniczy zwrócił się do Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa z wnioskiem w sprawie zmiany przepisów limitów dla pomocy de minimis. Jednak Komisja Europejska nie przychyliła się do tych propozycji. 

Izby rolnicze chciały, aby wypłaty pomocy rolnikom odbywały się na takich samych zasadach jak w przypadku limitu krajowego – w sytuacji przekroczenia limitu, wypłaty zostają wstrzymane w danym roku, a wznowienie następuje w kolejnym roku, po zwolnieniu się kwoty z ostatniego roku jaki był wliczany do limitu (tak było w przypadku zeszłorocznej wypłaty odszkodowań „suszowych”, które w Polsce zostały wstrzymane w 2019 i zapowiedziano ich wypłatę z dniem 10 marca 2020 r.).

W opinii samorządu rolniczego tak samo powinni być traktowani rolnicy. Jeśli rolnik zbliża się do limitu, powinien otrzymać wypłatę pomocy do kwoty limitu, a pozostałą część otrzymać w kolejnym roku, kiedy zwolni się kwota indywidualnego limitu pomocy de minimis. Zmiany przepisów w tym zakresie usprawniłyby cały proces wypłaty pomocy oraz zlikwidowałyby problem karania rolników za przekroczenie środków w ramach tej pomocy.

Niestety innego zdania jest Komisja Europejska. W opinii służb KE sugerowane przez izby rozwiązanie byłoby sprzeczne z samą istotą celu i założeń przepisów de minimis. Wyłącznym celem tych przepisów jest umożliwienie państwom członkowskim przyznawania niewielkich kwot pomocy bez konieczności zgłaszania tej pomocy Komisji na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Częścią logiki przepisów de minimis jest to, że okres trzech lat, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1408/2013, ma zastosowanie w sposób ciągły, tj. że w przypadku każdego nowego przyznania pomocy de minimis, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej w danym roku podatkowym uwzględnia również dwa poprzednie lata podatkowe.

Ponadto pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w momencie, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu. W związku z tym momentem, w którym ocenia się, czy łączna pomoc de minimis przekracza pułap de minimis, jest moment „przyznania” pomocy, a nie data faktycznej płatności. 

Wynika z tego, że podział faktycznej płatności na kilka rat stanowiłby obejście mającego zastosowanie pułapu de minimis. Dlatego KE stoi na stanowisku, że warunki przyznawania pomocy de minimis na mocy rozporządzenia (UE) nr 1408/2013, oraz na mocy innych rozporządzeń w sprawie pomocy de minimis, powinny pozostać niezmienione.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia