2°C

reklama
reklama
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych  sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i  EFRROW fot. Fotolia

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Napisał  Gru 26, 2020

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I

Poprawki* przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 23 października 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

* Odesłanie do „co” w nagłówkach przyjętych poprawek należy rozumieć, jako część odpowiadającą tych poprawek. 1 Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0200/2019).

Poprawki 776 i 847 Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (1) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 2017 r. określono wyzwania, cele i kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują m.in. konieczność wyraźniejszego ukierunkowania WPR na rezultaty, przyspieszenia modernizacji i pogłębienia zrównoważoności – w tym pod względem gospodarczym, społecznym oraz w zakresie środowiska i klimatu – obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomocy w zmniejszeniu związanych z prawodawstwem Unii obciążeńadministracyjnych dla beneficjentów.

(1) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 2017 r. określono wyzwania, cele i kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują m.in. konieczność wyraźniejszego ukierunkowania WPR na rezultaty i na rynek, przyspieszenia modernizacji i pogłębienia zrównoważoności – w tym pod względem gospodarczym, społecznymdemograficznym oraz w zakresie środowiska i klimatu – obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomocy w zmniejszeniu związanych z prawodawstwem Unii obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.

Nowa polityka powinna również stanowić uproszczenie dla beneficjentów, którzy powinni uzyskiwać odpowiedni dochód. Aby WPR mogła osiągnąć te cele, kwestią najwyższej wagi jest utrzymanie takiego samego poziomu finansowania w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027, jak w latach 2014–2020.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (1a) WPR nadal odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Dlatego też należy zahamować proces stopniowego rezygnowania z działalności rolnej, utrzymując silną i wyposażoną wystarczające środki WPR, aby złagodzić zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich oraz nadal wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa żywności dobrostanu zwierząt. Wobec wyzwań, którym muszą stawiać czoła producenci w Unii, aby spełnić nowe wymogi regulacyjne oraz sprostać coraz wyższemu poziomowi ambicji w odniesieniu do ochrony środowiska, w kontekście zmienności cen i większego otwarcia granic unijnych na import z państw trzecich należy utrzymać wysokość budżetu przeznaczonego na WPR co najmniej na tym samym poziomie co w latach 2014–2020.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (1b) W celu podjęcia kwestii globalnego wymiaru i wpływu WPR Komisja powinna zapewnić spójność i ciągłość z unijną polityką zewnętrzną w innych obszarach i z innymi instrumentami unijnymi, w szczególności w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i handlu. Zobowiązanie Unii do przestrzegania spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga uwzględnienia celów i zasad rozwoju przy nakreślaniu polityki.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić

sposób, w jaki WPR odpowiada na

wyzwania i możliwości pojawiające się na

poziomie unijnym, międzynarodowym,

krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na

poziomie gospodarstw, konieczne jest

(2) Ponieważ należy udoskonalić

sposób, w jaki WPR odpowiada na

wyzwania i możliwości pojawiające się na

poziomie unijnym, międzynarodowym,

krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na

poziomie gospodarstw, konieczne jest

usprawnienie zarządzania WPR, a także

poprawienie realizacji celów Unii i istotne

zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

W ramach WPR opierającej się na

realizacji celów („model realizacji”) Unia

powinna określić podstawowe parametry

polityki, takie jak cele WPR i podstawowe

wymogi, natomiast odpowiedzialność za

sposób realizacji celów i celów końcowych

powinna w większym stopniu spoczywać

na państwach członkowskich. Dzięki

udoskonalonej pomocniczości możliwe jest

lepsze uwzględnianie lokalnych warunków

i potrzeb poprzez takie dostosowywanie

wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego

wkład w realizację celów Unii.

usprawnienie zarządzania WPR, a także

poprawienie realizacji celów Unii i istotne

zmniejszenie obciążeń administracyjnych,

zwłaszcza dla beneficjentów końcowych.

W ramach WPR opierającej się na

realizacji celów („model realizacji”) Unia

powinna określić podstawowe parametry

polityki, takie jak cele WPR i podstawowe

wymogi, natomiast odpowiedzialność za

sposób realizacji celów i celów końcowych

powinna w większym stopniu spoczywać

na państwach członkowskich, przy

jednoczesnym zapewnieniu pewności

polityki i zabezpieczenia finansowego

sektora. Dzięki udoskonalonej

pomocniczości możliwe jest lepsze

uwzględnianie lokalnych warunków

i potrzeb poprzez takie dostosowywanie

wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego

wkład w realizację celów Unii. Jednak aby

zadbać o to, by taka pomocniczość nie

przeistoczyła się w „renacjonalizację”

WPR, niniejsze rozporządzenie powinno

zawierać solidny zestaw przepisów Unii

mający na celu zapobieganie zakłóceniom

konkurencji i zagwarantowanie

niedyskryminacyjnego traktowania

wszystkich unijnych rolników na całym

terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji

określonych w całości na poziomie

unijnym przysparza państwom

członkowskim pewnych trudności

w uwzględnianiu swoich uwarunkowań

na poziomie krajowym, regionalnym

i lokalnym. Należy zatem pozwolić

państwom członkowskim na elastyczność

w określaniu niektórych definicji w swoich

planach strategicznych WPR. Aby

zapewnić równe warunki działania, należy

jednak ustanowić na poziomie unijnym

pewne ramy odniesienia określające

(3) Należy pozwolić państwom

członkowskim na elastyczność w

określaniu niektórych definicji w swoich

planach strategicznych WPR. Aby

zapewnić równe warunki działania, należy

jednak ustanowić na poziomie unijnym

pewne ramy odniesienia określające

niezbędne wspólne elementy, które należy

uwzględnić w wyżej wspomnianych

definicjach („definicje ramowe”).

niezbędne istotne elementy, które należy

uwzględnić w wyżej wspomnianych

definicjach („definicje ramowe”).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje

międzynarodowe zobowiązania dotyczące

wsparcia wewnętrznego określone

w Porozumieniu w sprawie rolnictwa

WTO, a w szczególności aby podstawowe

wsparcie dochodu do celów stabilności

i związane z nim typy interwencji były

nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii

zielonej, które nie wywiera skutków

zakłócających handel ani skutków dla

produkcji, lub też wywiera takie skutki

w minimalnym stopniu, w ramowej

definicji „działalności rolniczej” należy

uwzględnić zarówno wytwarzanie

produktów rolnych, jak i utrzymywanie

użytków rolnych. Zgodnie z zasadą

dostosowywania do warunków lokalnych

państwa członkowskie powinny określić

aktualne definicje działalności rolniczej

w swoich planach strategicznych WPR.

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje

międzynarodowe zobowiązania dotyczące

wsparcia wewnętrznego określone

w Porozumieniu w sprawie rolnictwa

WTO, a w szczególności aby podstawowe

wsparcie dochodu do celów stabilności

i związane z nim typy interwencji były

nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii

zielonej, które nie wywiera skutków

zakłócających handel ani skutków dla

produkcji lub też wywiera takie skutki

w minimalnym stopniu, w ramowej

definicji „działalności rolniczej” należy

uwzględnić zarówno wytwarzanie

produktów rolnych, jak i utrzymywanie

użytków rolnych. Zgodnie z zasadą

dostosowywania do warunków lokalnych

państwa członkowskie powinny określić

definicję działalności rolniczej w swoich

planach strategicznych WPR z

zachowaniem wspólnych elementów

unijnej definicji ramowej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla

całej Unii elementy zapewniające

porównywalność między decyzjami państw

członkowskich, nie ograniczając przy tym

jednak tych państw w realizacji celów

Unii, należy ustanowić ramową definicję

terminu „użytek rolny”. Powiązane

(5) Aby zachować wspólne, istotne dla

całej Unii elementy zapewniające

porównywalność między decyzjami państw

członkowskich oraz równe traktowanie

unijnych rolników, nie ograniczając przy

tym jednak tych państw w realizacji celów

Unii, należy ustanowić ramową definicję

ramowe definicje terminów „grunty orne”,

„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone”

należy określić ogólnie, aby umożliwić

państwom członkowskim ich dalsze

uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi

warunkami w poszczególnych państwach.

Ramową definicję terminu „grunty orne”

należy określić w taki sposób, aby

umożliwić państwom członkowskim

uwzględnienie w niej różnych form

produkcji, w tym systemu rolno-leśnego

i obszarów ornych z krzewami i drzewami,

oraz aby wprowadzić wymóg włączenia

obszarów gruntów ugorowanych, co

zapewni oddzielenie interwencji od

wielkości produkcji. W ramowej definicji

terminu „uprawy trwałe” należy

uwzględnić obszary rzeczywiście

wykorzystywane do celów produkcyjnych

oraz obszary nieprodukcyjne, a także

szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które

mają zdefiniować państwa członkowskie.

Ramową definicję terminu „trwałe użytki

zielone” należy ustanowić w taki sposób,

aby umożliwić państwom członkowskim

szczegółowe określenie kryteriów

i włączenie gatunków innych niż trawy lub

innych zielnych roślin pastewnych, które

nadają się do wypasu lub do produkcji

paszy, niezależnie od tego, czy

rzeczywiście stosuje się je do celów

produkcji.

terminu „użytek rolny”. Powiązane

ramowe definicje terminów „grunty orne”,

„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone”

należy określić ogólnie, aby umożliwić

państwom członkowskim ich dalsze

uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi

warunkami i tradycyjnymi praktykami w

poszczególnych państwach. Ramową

definicję terminu „grunty orne” należy

określić w taki sposób, aby umożliwić

państwom członkowskim uwzględnienie

w niej różnych form produkcji, w tym

systemu rolno-leśnego i obszarów ornych

z krzewami i drzewami, oraz aby

wprowadzić wymóg włączenia obszarów

gruntów ugorowanych, co zapewni

oddzielenie interwencji od wielkości

produkcji. W ramowej definicji terminu

„uprawy trwałe” należy uwzględnić

obszary rzeczywiście wykorzystywane do

celów produkcyjnych oraz obszary

nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki

o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować

państwa członkowskie. Ramową definicję

terminu „trwałe użytki zielone” należy

ustanowić w taki sposób, aby umożliwić

państwom członkowskim szczegółowe

określenie kryteriów i włączenie gatunków

innych niż trawy lub inne zielne rośliny

pastewne, które nadają się wyłącznie do

wypasu, nie tylko do wypasu lub do

produkcji paszy, niezależnie od tego, czy

rzeczywiście stosuje się je do celów

produkcji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W przyszłości w rolnictwie należy

skoncentrować się na produkcji żywności

o wysokiej jakości, ponieważ w tej właśnie

dziedzinie Unia ma przewagę

konkurencyjną. Należy utrzymać, a w

miarę możliwości wzmocnić normy unijne

oraz wprowadzić środki służące dalszej

poprawie długoterminowej wydajności i

konkurencyjności sektora produkcji

żywności, a także wprowadzaniu nowych

technologii i skuteczniejszemu

korzystaniu z zasobów, a w konsekwencji

wzmocnieniu roli Unii jako światowego

lidera.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do obszarów

wykorzystywanych do produkcji konopi,

w celu ochrony zdrowia publicznego

i zapewnienia spójności z innymi

przepisami, wykorzystywanie odmian

nasion konopi o zawartości

tetrahydrokanabinolu poniżej 0,2 %

powinno stanowić część definicji

kwalifikującego się hektara.

(8) W odniesieniu do obszarów

wykorzystywanych do produkcji konopi, w

celu ochrony zdrowia publicznego i

zapewnienia spójności z innymi

przepisami, wykorzystywanie odmian

nasion konopi o zawartości

tetrahydrokanabinolu poniżej 0,3 %

powinno stanowić część definicji

kwalifikującego się hektara.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy

efektywności WPR wsparcie dochodu

należy ukierunkować na osoby faktycznie

prowadzące działalność rolniczą. Aby

zapewnić wspólne podejście na poziomie

unijnym do takiego ukierunkowania

wsparcia, należy ustanowić ramową

definicję terminu „osoba faktycznie

prowadząca działalność rolniczą”

z uwzględnieniem jej istotnych elementów.

Opierając się na tej definicji ramowej,

państwa członkowskie powinny określić

w swoich planach strategicznych WPR,

których rolników nie uznaje się za osoby

faktycznie prowadzące działalność

rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki,

jak badanie dochodów, nakłady pracy

(9) W celu dalszej poprawy

efektywności WPR wsparcie dochodu

należy ukierunkować na rolników

aktywnych zawodowo. Aby zapewnić

wspólne podejście na poziomie unijnym do

takiego ukierunkowania wsparcia, należy

ustanowić ramową definicję terminu

rolnik aktywny zawodowo”

z uwzględnieniem jej wspólnych

elementów. Nie należy pozbawiać

wsparcia osób prowadzących działalność

rolniczą i nierolniczą, które aktywnie

działają w rolnictwie, lecz również

angażują się w działalność pozarolniczą

poza swoim gospodarstwem, gdyż

prowadzenie zróżnicowanej działalności

często umacnia społeczno-gospodarczą

w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa

i figurowanie w rejestrach. Definicja ta

nie powinna również skutkować

pozbawieniem wsparcia osób

prowadzących działalność rolniczą

i nierolniczą, które aktywnie działają

w rolnictwie, lecz również angażują się

w działalność pozarolniczą poza swoim

gospodarstwem, gdyż prowadzenie

zróżnicowanej działalności często umacnia

społeczno-gospodarczą strukturę obszarów

wiejskich.

strukturę obszarów wiejskich. Definicja

ramowa powinna w każdym razie

przyczyniać się do utrzymania istniejącego

w Unii Europejskiej modelu rolnictwa

rodzinnego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Równość kobiet i mężczyzn jest

podstawową zasadą Unii, a uwzględnianie

aspektu płci jest ważnym narzędziem

służącym włączeniu tej zasady do WPR.

Należy zatem poświęcić szczególną uwagę

promowaniu udziału kobiet w rozwoju

społeczno-gospodarczym obszarów

wiejskich. Gospodarstwa prowadzone

przez kobiety zazwyczaj mniejsze, a

praca wykonywana przez kobiety jako

żony rolników nie zawsze jest uznawana i

zauważana, co ma wpływ na ich

niezależność finansową. Niniejsze

rozporządzenie powinno przyczynić się do

tego, by praca kobiet była lepiej widoczna

i wyżej ceniona, a także w większym

stopniu uwzględniana w ramach celów

szczegółowych proponowanych przez

państwa członkowskie w ich planach

strategicznych. Zasady równości płci i

niedyskryminacji powinny stanowić

integralną część przygotowania, realizacji

i oceny interwencji w ramach WPR.

Ponadto państwa członkowskie powinny

również umacniać swoje zdolności w

zakresie uwzględniania aspektu płci i

gromadzenia danych segregowanych

według kryterium płci.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby w ramach realizacji celu

wymiany pokoleń zapewnić spójność

między rodzajami interwencji w formie

płatności bezpośrednich a rodzajami

interwencji związanymi z rozwojem

obszarów wiejskich, należy ustanowić na

poziomie unijnym ramową definicję

terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem

jej istotnych elementów.

(10) Aby w ramach realizacji celu

wymiany pokoleń zapewnić spójność

między rodzajami interwencji w formie

płatności bezpośrednich a rodzajami

interwencji związanymi z rozwojem

obszarów wiejskich, należy ustanowić na

poziomie unijnym ramową definicję

terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem

jej wspólnych elementów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby w ramach osiągania celu

ułatwiania rozwoju gospodarczego

obszarów wiejskich zapewnić spójność

między rodzajami interwencji w formie

płatności bezpośrednich a rodzajami

interwencji związanymi z rozwojem

obszarów wiejskich, należy ustanowić na

poziomie unijnym ramową definicję

terminu „nowy rolnik” z uwzględnieniem

jej wspólnych elementów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej

polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(TFUE) oraz zapewnić, by Unia

w odpowiedni sposób odpowiadała na

stojące przed nią najnowsze wyzwania,

w niniejszym rozporządzeniu należy

(11) Aby dążyć do osiągnięcia celów

wspólnej polityki rolnej określonych w art.

39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej (TFUE) oraz zapewnić, by

Unia w odpowiedni sposób odpowiadała na

stojące przed nią najnowsze wyzwania, w

niniejszym rozporządzeniu należy określić

określić zestaw celów ogólnych

odzwierciedlających kierunki wyznaczone

w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość

rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw

celów szczegółowych wymaga

dokładniejszego zdefiniowania na

poziomie unijnym, a państwa

członkowskie powinny stosować te cele

w swoich planach strategicznych WPR.

Zachowując równowagę między różnymi

aspektami zrównoważonego rozwoju

zgodnie z oceną skutków, te cele

szczegółowe powinny umożliwić

przełożenie celów ogólnych WPR na

bardziej konkretne priorytety

z uwzględnieniem odpowiedniego

prawodawstwa Unii, w szczególności

w odniesieniu do klimatu, energii

i środowiska.

zestaw celów ogólnych

odzwierciedlających kierunki wyznaczone

w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość

rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw

celów szczegółowych wymaga

dokładniejszego zdefiniowania na

poziomie unijnym, a państwa

członkowskie powinny dążyć do

osiągnięcia tych celów w swoich planach

strategicznych WPR. Zachowując

równowagę między różnymi aspektami

zrównoważonego rozwoju zgodnie z oceną

skutków, te cele szczegółowe powinny

umożliwić przełożenie celów ogólnych

WPR na bardziej konkretne priorytety w

dziedzinie gospodarki, środowiska i

kwestii społecznych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W ramach modelu realizacji WPR

Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz

określać rodzaje interwencji, a także

podstawowe wymogi Unii mające

zastosowanie do państw członkowskich, a

te ostatnie powinny odpowiadać za

przekładanie ram unijnych na rozwiązania

dotyczące wsparcia mające zastosowanie

do beneficjentów. W tym kontekście

państwa członkowskie powinny działać

zgodnie z Kartą praw podstawowych

i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz

zapewnić, by ramy prawne przyznawania

wsparcia unijnego beneficjentom opierały

się na krajowych planach strategicznych

WPR i były zgodne z zasadami

i wymogami określonymi w niniejszym

rozporządzeniu i [rozporządzeniu

horyzontalnym].

(13) W ramach modelu realizacji WPR

Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz

określać rodzaje interwencji, a także

wspólne wymogi Unii mające

zastosowanie do państw członkowskich, a

te ostatnie powinny odpowiadać za

przekładanie ram unijnych na rozwiązania

dotyczące wsparcia mające zastosowanie

do beneficjentów. W tym kontekście

państwa członkowskie powinny działać

zgodnie z Kartą praw podstawowych

i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz

zapewnić, by ramy prawne przyznawania

wsparcia unijnego beneficjentom opierały

się na krajowych planach strategicznych

WPR i były zgodne z zasadami

i wymogami określonymi w niniejszym

rozporządzeniu i [rozporządzeniu

horyzontalnym].

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przy wdrażaniu planów

strategicznych WPR należy przestrzegać

zasad horyzontalnych, o których mowa w

art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)

oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad

pomocniczości i proporcjonalności

określonych w art. 5 TUE. Państwa

członkowskie i Komisja powinny również

przestrzegać zobowiązań wynikających z

Konwencji ONZ o prawach osób

niepełnosprawnych oraz zapewnić

dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji i

przepisami prawa Unii harmonizującymi

wymogi w zakresie dostępności towarów i

usług. Państwa członkowskie i Komisja

powinny dążyć do wyeliminowania

nierówności i promowania równości

kobiet i mężczyzn oraz do uwzględniania

perspektywy płci, a także do zwalczania

dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub

pochodzenie etniczne, religię lub

światopogląd, niepełnosprawność, wiek

lub orientację seksualną. Europejski

Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)

i Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

nie powinny wspierać działań

przyczyniających się do jakichkolwiek

form segregacji, dyskryminacji lub

wykluczenia. Cele tych funduszy powinny

być realizowane zgodnie z założeniami

dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

oraz zgodnie ze wspieranym w ramach

konwencji z Aarhus oraz przez Unię celem

zachowania, ochrony i poprawy jakości

środowiska naturalnego oraz

przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie

z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, przy

jednoczesnym stosowaniu zasady

zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Model realizacji nie powinien

prowadzić do sytuacji, w której będziemy

mieli do czynienia z 27 różnymi

krajowymi politykami rolnymi, co będzie

groziło utratą wspólnego ducha WPR i

spowoduje zakłócenia. Państwa

członkowskie powinny zachować pewien

stopień elastyczności w solidnych

wspólnych ramach regulacyjnych.

Poprawki 17 i 779

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W kontekście wyraźniejszego

zorientowania WPR na rynek, jak

określono w komunikacie Komisji pt.

„Przyszłość rolnictwa i produkcji

żywności”, wpływ sił rynkowych, zmiana

klimatu i związana z nią częstotliwość

i nasilenie ekstremalnych zdarzeń

pogodowych, a także częstsze kryzysy

sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się

z ryzykiem zmienności cen i większą

presją na dochody. W związku z tym,

chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie

odpowiedzialność za kształtowanie

strategii dotyczących swoich gospodarstw,

należy ustanowić solidne ramy

zapewniające odpowiednie zarządzanie

ryzykiem. W tym celu państwa

członkowskie i rolnicy mogą korzystać

z unijnej platformy dotyczącej zarządzania

ryzykiem do celów budowania zdolności,

która zapewnia rolnikom odpowiednie

instrumenty finansowe na potrzeby

inwestowania oraz dostęp do kapitału

obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy

i poradnictwa.

(15) W kontekście wyraźniejszego

zorientowania WPR na rynek, jak

określono w komunikacie Komisji pt.

„Przyszłość rolnictwa i produkcji

żywności”, wpływ sił rynkowych, brak

klauzul wzajemności w umowach

handlowych z państwami trzecimi, zmiana

klimatu i związana z nią częstotliwość i

nasilenie ekstremalnych zdarzeń

pogodowych, a także częstsze kryzysy

sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się z

ryzykiem zmienności cen i większą presją

na dochody. Zaburzenia równowagi w

łańcuchu dostaw żywności, przede

wszystkim ze szkodą dla sektora

pierwotnego, który stanowi najsłabsze

ogniwo, wpływają również niekorzystnie

na dochody producentów. W związku

z tym, chociaż to rolnicy ponoszą

ostatecznie odpowiedzialność za

kształtowanie strategii dotyczących swoich

gospodarstw oraz za poprawę odporności

swoich gospodarstw, należy ustanowić

solidne ramy zapewniające odpowiednie

zarządzanie ryzykiem. W tym celu państwa

członkowskie i rolnicy mogą korzystać

z unijnej platformy dotyczącej zarządzania

ryzykiem do celów budowania zdolności,

która zapewnia rolnikom odpowiednie

instrumenty finansowe na potrzeby

inwestowania oraz dostęp do kapitału

obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy

i poradnictwa.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W kontekście przyszłości unijnego

rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie

mają następujące kwestie: zwiększanie

troski o środowisko, intensyfikacja działań

w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu

do osiągnięcia unijnych celów związanych

ze środowiskiem i zmianą klimatu.

Struktura WPR powinna zatem

odzwierciedlać większe ambicje względem

powyższych celów. Dzięki odpowiedniemu

modelowi realizacji działania

podejmowane w celu przeciwdziałania

degradacji środowiska i zmianie klimatu

powinny być ukierunkowane na wyniki,

a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać

za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

(16) W kontekście przyszłości unijnego

rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa

priorytetowe znaczenie mają następujące

kwestie: promowanie i poprawa ochrony

środowiska, zachowanie różnorodności

biologicznej i genetycznej w systemie

rolnym, a także działania w dziedzinie

klimatu oraz udział w dążeniu do

osiągnięcia unijnych celów związanych ze

środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura

WPR powinna zatem odzwierciedlać

większe ambicje względem powyższych

celów, odzwierciedlając jednocześnie

odpowiednio większe obciążenia i wymogi

stawiane producentom. Dzięki

odpowiedniemu modelowi realizacji

działania podejmowane w celu

przeciwdziałania degradacji środowiska

i zmianie klimatu powinny być

ukierunkowane na wyniki, a art. 11 TFUE

należy do tego celu uważać za

zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii

cierpi na problemy strukturalne, takie jak

brak atrakcyjnych możliwości

zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej

siły roboczej, niedoinwestowanie sektora

łączności, infrastruktury i podstawowych

usług, a także odpływ młodzieży,

zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie

struktury społeczno-gospodarczej na tych

obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0,

w szczególności poprzez tworzenie miejsc

pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie

na obszarach wiejskich strategii Komisji

w zakresie tworzenia miejsc pracy

i wzrostu gospodarczego, wspieranie

włączenia społecznego, wymiany

pokoleniowej oraz rozwoju „inteligentnych

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii

cierpi na problemy strukturalne, takie jak

brak atrakcyjnych możliwości

zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej

siły roboczej, niedoinwestowanie sektora

sieci szerokopasmowych i łączności,

infrastruktury i podstawowych usług, a

także odpływ młodzieży, zasadnicze

znaczenie ma wzmocnienie struktury

społeczno-gospodarczej na tych obszarach,

zgodnie z deklaracją Cork 2.0, w

szczególności poprzez tworzenie miejsc

pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie

na obszarach wiejskich strategii Komisji w

zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu

gospodarczego, wspieranie włączenia

społecznego, pomocy młodym ludziom,

wsi” w rejonach wiejskich w całej Unii

Europejskiej. Jak wskazano w komunikacie

  1. pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji

żywności”, nowe łańcuchy wartości na

obszarach wiejskich, takie jak czysta

energia, rozwijająca się biogospodarka,

gospodarka o obiegu zamkniętym

i ekoturystyka, mogą oferować duże

możliwości w zakresie wzrostu

gospodarczego i zatrudnienia na tych

obszarach. W tym kontekście kluczową

rolę w zapewnieniu dostępu do

finansowania oraz we wzmacnianiu

zdolności gospodarstw rolnych

i przedsiębiorstw do rozwoju mogą

odegrać instrumenty finansowe oraz

wykorzystanie gwarancji InvestEU.

Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli

chodzi o możliwości zatrudniania

obywateli państw trzecich posiadających

prawo pobytu oraz wspieranie ich

integracji społecznej i ekonomicznej,

zwłaszcza w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność.

zwiększenia uczestnictwa kobiet w

gospodarce wiejskiej, wymiany pokoleń

oraz rozwoju „inteligentnych wsi” w

rejonach wiejskich w całej Unii

Europejskiej. W celu ustabilizowania i

zdywersyfikowania gospodarki wiejskiej

należy wspierać rozwój, tworzenie i

stabilność przedsiębiorstw prowadzących

działalność pozarolniczą. Jak wskazano w

komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i

produkcji żywności”, nowe łańcuchy

wartości na obszarach wiejskich, takie jak

czysta energia, rozwijająca się

biogospodarka, gospodarka o obiegu

zamkniętym i ekoturystyka, mogą

oferować duże możliwości w zakresie

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na

tych obszarach przy jednoczesnej ochronie

zasobów naturalnych. W tym kontekście

kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do

finansowania oraz we wzmacnianiu

zdolności gospodarstw rolnych i

przedsiębiorstw do rozwoju mogą odegrać

instrumenty finansowe. Obszary wiejskie

mają potencjał, jeśli chodzi o możliwości

zatrudniania obywateli państw trzecich

posiadających prawo pobytu oraz

wspieranie ich integracji społecznej

i ekonomicznej, zwłaszcza w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W celu zapewnienia

zrównoważonego rozwoju obszarów

wiejskich pod względem społecznym i

gospodarczym Komisja powinna zadbać o

to, by państwa członkowskie zapewniły

spójność między stosowaniem dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady

2010/41/UE1a a długoterminowym

podejściem w zakresie wykorzystywania

funduszy rozwoju obszarów wiejskich w

planie strategicznym WPR.

____________________

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i

Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w

sprawie stosowania zasady równego

traktowania kobiet i mężczyzn

prowadzących działalność na własny

rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady

86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s.

1).

Poprawka853

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Rolnictwo może być ważnym

motorem wzrostu i ograniczania ubóstwa,

jednak w wielu krajach sektor ten osiąga

słabe wyniki, częściowo dlatego, że

kobiety, które w znacznym stopniu

przyczyniają się do rozwoju gospodarki

wiejskiej, mierzą się z ograniczeniami.

Państwa członkowskie powinny podjąć

skuteczne działania wspierające kluczową

rolę kobiet w rozwoju i ochronie obszarów

wiejskich.

Poprawki 20 i 781

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) WPR powinna nadal zapewniać

bezpieczeństwo żywnościowe, które należy

rozumieć jako stały dostęp do

wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej

w składniki odżywcze żywności. Ponadto

powinna ona przyczyniać się do poprawy

reagowania unijnego rolnictwa na nowe

oczekiwania społeczne w zakresie

żywności i zdrowia, dotyczące

zrównoważonej produkcji rolnej,

zdrowszego odżywiania, marnowania

żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR

powinna nadal promować produkcję

o szczególnych i cennych cechach,

wspierając jednocześnie rolników

(17) WPR powinna nadal zapewniać

bezpieczeństwo żywnościowe, które należy

rozumieć jako stały dostęp do

wystarczającej ilości bezpiecznej i zdrowej

żywności bogatej w składniki odżywcze.

Ponadto powinna ona przyczyniać się do

poprawy reagowania unijnego rolnictwa na

nowe oczekiwania społeczne w zakresie

żywności i zdrowia, dotyczące

zrównoważonej produkcji rolnej,

zdrowszego odżywiania, produkcji

wysokiej jakości i zróżnicowania jakości,

marnowania żywności oraz dobrostanu

zwierząt. WPR powinna nadal promować

zrównoważoną produkcję o szczególnych i

w aktywnym dostosowywaniu produkcji

do sygnałów płynących z rynku

i oczekiwań konsumentów.

cennych cechach, na przykład systemy

działalności rolniczej o wysokiej jakości

przyrodniczej, wspierając jednocześnie

rolników w aktywnym dostosowywaniu

produkcji do sygnałów płynących z rynku i

oczekiwań konsumentów.

Poprawka782

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie ze zobowiązaniem do

realizacji Agendy 2030 i porozumienia

paryskiego oraz z wnioskami zespołu ds.

międzynarodowej oceny wpływu nauk i

technologii rolniczych na rozwój, a także

zaleceniami specjalnego sprawozdawcy

ONZ ds. prawa do pożywienia Unia i jej

państwa członkowskie powinny przejść na

zrównoważony europejski system

rolnictwa i produkcji żywności. Ścieżka

takiego przejścia powinna koncentrować

się na promowaniu zróżnicowanych,

zrównoważonych i odpornych praktyk

rolnych, które pomogą w ochronie i

poprawie zasobów naturalnych,

wzmocnieniu ekosystemów i rozwinięciu

zdolności przystosowania się do zmiany

klimatu i łagodzenia jej, przez

dostosowanie produkcji zwierzęcej do

pojemności ekologicznej, ograniczenie

zależności od niezrównoważonych

zasobów, w tym od energii z paliw

kopalnych, oraz stopniową poprawę

różnorodności biologicznej i jakości gleby.

(rpf) kp / Parlament Europejski / 2019-2024 / TEKSTY PRZYJĘTE / Wydanie tymczasowe / P9_TA-PROV(2020)0287

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia