13,1°C

reklama
reklama
Spada emisja gazów cieplarnianych w państwach UE fot. Adobe Stock

Spada emisja gazów cieplarnianych w państwach UE

Napisał  Sty 04, 2021

W ciągu 20 ostatnich lat państwa unijne ograniczyły emisję gazów cieplarnianych o 24%. Największy spadek, bo o 9,1%, został odnotowany w 2019 r.

W sprawozdaniu z postępów działań UE na rzecz klimatu pt. „Początek drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie” opisano postępy poczynione przez UE i jej państwa członkowskie w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a także przedstawiono informacje na temat ostatnich wydarzeń w polityce klimatycznej UE. Sprawozdanie zostało sporządzone przez służby Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mechanizmu monitorowania klimatu.

Jak wynika ze sprawozdania, emisje gazów cieplarnianych w UE-27 zmniejszyły się o 3,7% w ujęciu rocznym, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5%. Emisje ograniczono obecnie o 24% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, zaznaczył, że działania Unii Europejskiej dowodzą, że możliwe jest ograniczanie emisji przy jednoczesnym rozwoju gospodarki. Jednak sprawozdanie potwierdza, że należy zwiększyć wysiłki we wszystkich sektorach gospodarki, aby osiągnąć wspólny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Transformacja jest możliwa, jeżeli podtrzymane zostanie zaangażowanie i wykorzystane zostaną możliwości jakie stwarza odbudowa gospodarcza, aby przekształcić unijną gospodarkę w bardziej ekologiczną i odporną, a także aby zapewnić wszystkim zdrową i zrównoważoną przyszłość.

W 2019 r. emisje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) odnotowały największy spadek, ponieważ zmniejszyły się o 9,1%, czyli o około 152 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w porównaniu z 2018 r. Spadek ten zawdzięcza się głównie sektorowi energetycznemu, w którym emisje zredukowano o blisko 15%, przede wszystkim dzięki odchodzeniu od wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego i przejściu na stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz elektrowni gazowych.

Emisje z przemysłu zmniejszyły się o blisko 2%. Zweryfikowane emisje z lotnictwa, które obecnie obejmują jedynie loty w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nadal umiarkowanie rosły, tj. o 1%, czyli o około 0,7 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w porównaniu z 2018 r. Emisje, które nie są objęte EU ETS, takie jak emisje z sektorów przemysłu nieobjętych ETS, transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami, nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu z poziomami z 2018 r.

Wydatki UE na działania w dziedzinie klimatu, finansowanie zielonych technologii, wdrażanie nowych rozwiązań i współpracę międzynarodową wzrosły w 2019 r., a w kontekście odbudowy Europy po pandemii COVID-19 będą dalej wzrastać.

Dochody z aukcji w ramach EU ETS są coraz ważniejszym źródłem finansowania działań w dziedzinie klimatu. Całkowite dochody uzyskane przez państwa członkowskie, Zjednoczone Królestwo i państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego z aukcji między rokiem 2012 (rozpoczęcie sprzedaży na aukcji w ramach EU ETS) a połową roku 2020 wyniosły ponad 57 mld EUR, przy czym ponad połowę tej kwoty wygenerowano w latach 2018 i 2019. W 2019 r. łączne dochody ze sprzedaży na aukcji przekroczyły 14,1 mld EUR. Około 77% z tej kwoty zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią, czyli o 7 punktów procentowych więcej niż 70% jakie przeznaczono na te cele w 2018 r.

(rpf) jp / Źródło: PFHB

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama