9,5°C

reklama
reklama

MRiRW: Rolnicy mogą być karani przez różne podmioty za tę samą nieprawidłowość

Napisał  Kwi 15, 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło, że w przypadku uzyskania przez ARiMR informacji o nieprawidłowościach wykrytych przez inny organ kontrolny, ma ona obowiązek uznawać je w ramach zasady wzajemnej zgodności. Oznacza to, że w świetle obowiązujących przepisów rolnicy mogą być kilkukrotnie karani za tę samą nieprawidłowość.

Z treści wyjaśnień resortu rolnictwa wynika, że: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne wymaga od rolnika przestrzegania pewnych zasad nałożonych obowiązującymi przepisami i dotyczących ogółu rolników oraz stosowania standardów wykraczających poza zwykły sposób prowadzenia produkcji, stanowiących wymogi Działania. Fakt, że nieprzestrzeganie pewnych przepisów prawa zagrożone jest karami finansowymi nie może oznaczać, że rolnik popełniający określone wykroczenie i realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne ma prawo uzyskać z tego tytułu pełną płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną, gdyż naruszenie wymogów podstawowych podważa możliwość realizacji celu Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jakim jest ochrona środowiska.

Przykładowo - jeśli rolnik wypala łąki objęte Działaniem, to niezależnie od kary przewidzianej w odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisach, nie może uzyskać płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w pełnej wysokości, gdyż nawet jeśli na danym terenie prowadził potem np. wymagany w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego ekstensywny wypas, to nie realizował w pełni celów środowiskowych zobowiązania.

W odniesieniu do sankcji w zakresie zasady wzajemnej zgodności należy zauważyć, iż rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie zobowiązany jest do spełnienia norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania. Powyższe normy i wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności. Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych przez rolników płatności bezpośrednich, a także niektórych płatności w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, na zalesianie gruntów rolnych, jak również płatności dobrostanowej ze spełnianiem przez nich określonych wymogów.

W przypadku nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich a także wyżej wymienionych płatności w ramach PROW 2014-2020. Corocznie kontroli pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności podlega l % beneficjentów ubiegających się o płatności (z pominięciem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, którzy od 2015 r. nie podlegają kontroli wzajemnej zgodności).

Niezgodności uznaje się za stwierdzone, jeżeli zostały wykazane w wyniku jakiejkolwiek kontroli lub gdy właściwy organ kontrolny lub, w stosownych przypadkach, agencja płatnicza uzyskały informacje o tych niezgodnościach z innych źródeł. W związku z tym, w sytuacji gdy ARiMR jako agencja płatnicza uzyska informacje o nieprawidłowościach wykrytych przez inny organ kontrolny, ma obowiązek uznawać je w ramach zasady wzajemnej zgodności.

W sytuacji przyznania wsparcia rolnik, zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności (. .. ) spełnienia wymagań weterynaryjnych, sanitarnych, ochrony środowiska, a także dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego w odniesieniu do realizowanej operacji, co zostanie udokumentowane przy złożeniu wniosku o płatność końcową (...). Konsekwencją nieprzestrzegania ww. zobowiązań jest konieczność zastosowania określonych sankcji wynikających z postanowień umowy (odmowa wypłaty/zwrot wypłaconej pomocy).

Obrazując powyższe zagadnienie dotyczące obowiązku składania przez rolników dokumentacji sporządzanej przez podmioty trzecie, na przykładzie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, należy wskazać, iż z przepisów art. 29a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z 2020 r. poz. 285) wynika, że powiatowy lekarz weterynarii wydaje zaświadczenia o spełnianiu warunków utrzymania zwierząt gospodarskich w zakresie niezbędnym do ubiegania się lub otrzymania pomocy finansowej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W związku z powyższymi regulacjami, wykaz dokumentów które na etapie przyznawania pomocy/rozliczania inwestycji zobligowani są przedłożyć beneficjenci operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” uwzględnia załącznik pn. Zaświadczenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii dotyczące warunków utrzymania zwierząt gospodarskich w zakresie niezbędnym do ubiegania się lub otrzymania pomocy finansowej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dołączane odpowiednio do wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność zaświadczenie służy weryfikacji spełniania warunków przyznania i wypłaty pomocy w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia. Na etapie ubiegania się o wsparcie pozwala ocenić, czy operacja nie polega na dostosowaniu do obowiązujących norm/standardów, co byłoby niezgodne z przepisami wykonawczymi ograniczającymi możliwość realizacji operacji obejmujących koszty dostosowania do norm lub wymogów unijnych. Natomiast na etapie oceny wniosku o płatność, stosowne zaświadczenie lekarza weterynarii dokumentuje spełnienie obowiązujących standardów w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia oraz mając na uwadze charakter ww. pomocy, która wiąże się z właściwym gospodarowaniem środkami publicznymi, resort rolnictwa informuje, że warunki udzielania i wypłaty tej pomocy muszą być ściśle przestrzegane zgodnie z literą prawa i w razie ich naruszenia rolnik, w zależności od etapu na którym stwierdzone zostanie niedopełnienie tych warunków musi liczyć się z odmową przyznania pomocy, bądź sankcjami określonymi w umowie”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama