fbpx

Czy nowy program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatrzyma zapaść na rynku trzody chlewnej?

Napisał  Lip 28, 2021

W ramach programu odbudowy gospodarstw po ASF resort rolnictwa proponuje wdrożenie nowych rozwiązań w dobrze znanych już rolnikom starych instrumentach wsparcia. Propozycje te mają jednak głównie charakter doraźny i nie rozwiązują poważnego problemu jakim jest eliminacja samego wirusa ASF z terytorium Polski oraz brak stabilizacji na rynku trzody chlewnej w naszym kraju. Czy nowy program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest w stanie zatrzymać zapaść na rynku trzody chlewnej?

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła uwagę na fakt, że ogłoszony niedawno przez ministra rolnictwa Grzegorza Pudę program odbudowy gospodarstw po ASF ma charakter doraźnej pomocy lub instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki czy kredyty. Brakuje w nim natomiast koncepcji w zakresie stabilizacji rynku oraz uniezależnienia się od importu drogiego materiału hodowlanego. Brak takich instrumentów powoduje, że rolnicy nie widzą perspektywy poprawy sytuacji dochodowej związanej z produkcją trzody chlewnej.

W nowym programie odbudowy gospodarstw po ASF resort rolnictwa zaproponował wdrożenie nowych rozwiązań w starych instrumentach wsparcia. Dotyczą one bioasekuracji, rekompensat utraconego dochodu, możliwości zaciągnięcia preferencyjnych kredytów i pożyczek, skracania łańcucha dostaw. Wciąż jednak są to doraźne instrumenty wsparcia, które nie rozwiązują tragicznej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce.

Jakie nowe rozwiązania zaproponował resort rolnictwa w zakresie programu odbudowy gospodarstw po ASF? Andrzej Przepióra wraz z Aleksandrem Poznańskim z Wielkopolskiej Izby Rolniczej zrobili zestawienie aktualnych instrumentów wsparcia z tymi nowymi:

BIOASEKURACJA
Aktualne działania: Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej, wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, przebudowy lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń czy też budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta 100 000 zł.

Nowe instrumenty: Refundacja wydatków poniesionych w ramach dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji – pomoc de minimis. Celem programu jest wsparcie producentów świń w zabezpieczeniu gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń - ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni. Beneficjentami programu mogą być producenci rolni, prowadzący gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana w formie refundacji do 50% wydatków dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - według ceny brutto, a dla pozostałych producentów rolnych - według ceny netto, poniesionych w danym roku kalendarzowym.

Refundacja dotyczy zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski można składać od 6 sierpnia do 27 sierpnia br. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

REKOMPENSATA UTRACONEGO DOCHODU

Aktualne działania: Celem tego instrumentu jest ułatwienie producentom świń prowadzącym produkcję na obszarze objętym ograniczeniami III w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń sprzedaży świń po średnich cenach rynkowych. O pomoc mogą ubiegać się producenci świń prowadzący produkcję świń na obszarze objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sprzedający świnie po średniej cenie rynkowej do zakładu realizującego zamówienie na dostawy mięsa lub produktów mięsnych udzielone przez podmiot publiczny.

Pomoc finansowa skierowana jest do producentów rolnych, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali produkcji świń.

Na kwotę pomocy składa się iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Nowe instrumenty: Pomoc w formie wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Celem programu jest pomoc producentom świń poprzez wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Beneficjentami programu mogą być producenci świń którym: został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem, utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada położonej na terytorium Polski, na obszarze objętym ograniczeniami.

Kwota pomocy stanowi: różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem bądź średnią liczbę świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie.

Na razie nie jest znany termin uruchomienia pomocy.

ODBUDOWA POGŁOWIA ŚWIŃ

Aktualne działania: Pożyczka ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. O pożyczkę mogą ubiegać się rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, którzy realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Kwota kredytu stanowi maksymalnie 500.000 zł, co stanowi 80% wartości przedsięwzięcia.

Od 1 marca 2021 r. preferencyjne oprocentowanie jest na poziomie 1,15% w skali roku (plus WIBOR), sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć do 10 lat. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do dysponowania środkami z rachunku bankowego wnioskodawcy. Nabór na to działanie jest ciągły i jednostką zajmującą się przyjmowaniem wniosków jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach PROW. Celem operacji jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa beneficjenta w obszarze rozwoju produkcji prosiąt, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

O wsparcie ubiegać się mogą rolnicy – osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika oraz nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Limit pomocy to 500 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo z zastrzeżeniem, że 200 tys. zł przyznawane jest dla operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich.

Wnioski można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 21 czerwca do 19 sierpnia br.

Nowe instrumenty: Kredyt preferencyjny na odbudowę stada świń. O wsparcie w ramach programu „Kredyt preferencyjny na odbudowę stada świń” może starać się producent rolny, który zaprzestał produkcji świń w związku z otrzymaniem decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada, spełnia wymogi dotyczące bioasekuracji, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na: zakup stada podstawowego świń lub stada obrotowego świń, rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń np. pasze, opłaty weterynaryjne, czyszczenie oraz dezynfekcji chlewni, zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Kwota kredytu jest zróżnicowana w zależności od liczebności stada świń utrzymywanych średniorocznie w roku poprzedzającym rok, w którym wydana została decyzja powiatowego lekarza weterynarii nakazująca zabicie lub ubój świń oraz zakazująca ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada, tj. kwota kredytu nie może wynosić więcej niż:

- 50.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
- 100.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
- 500.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
- 800.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
- 1.500.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3,5 p.p. (przy WIBOR 0,21% całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 3,71%). Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez: Kredytobiorcę w wysokości 0,7 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1%, Agencję – w pozostałej części (0,3 do 0,5 całkowitego oprocentowania kredytu). W przypadku częściowej spłaty kapitału oprocentowanie ustala bank, a Agencja spłaca część kapitału za kredytobiorcę.

Na razie nie jest znany termin uruchomienia pomocy.

SKRACANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Aktualne działania: Przetwórstwo w ramach PROW 2014-2020. Celem „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe.

O wsparcie w ramach tego instrumentu może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub małżonek tego rolnika, jeżeli podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Wsparcie dotyczy także rolnika będącego osobą fizyczną, domownika lub małżonka tego rolnika jeśli: podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, posiada numer identyfikacyjny.

Formą wsparcia jest refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów inwestycji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł – jeżeli rolnik składa wniosek w ramach RHD, 500 tys. zł, jeśli rolnik składa wniosek na podejmowanie działalności gospodarczej. Wsparciem są objęte głównie sektory przetwórstwa mleka, mięsa, zbóż, owoców i warzyw. Według informacji ARiMR nabór odbędzie się w październiku 2021r.

Nowe instrumenty w ramach KPO: Małe przetwórstwo i rolnicy. Beneficjentami tego instrumentu mogą być rolnicy, rybacy, podmioty prowadzące działalność w ramach RHD. Otrzymaną pomoc można przeznaczyć na zakup materiałów i usług związanych z budową, modernizacją miejsc sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom końcowym, zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania produktów czy też zakup specjalistycznych środków transportu do sprzedaży obwoźnej lub transportu w warunkach chłodniczych.

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego. O wsparcie mogą starać się nowo zarejestrowane, jak i już funkcjonujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa.

Środki należy przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu produktów. Wsparcie inwestycji będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów, rekompensat za poniesione straty, ryczałtu lub zaliczek na poczet prefinansowania inwestycji. Aktualnie Polska czeka na akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską.

ŚWIADOMOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Aktualne działania: Szkolenia dla rolników organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Inspekcję Weterynaryjną, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie bioasekruacji oraz środków i konsekwencji wystąpienia chorób zakaźnych – głównie ASF.

Nowe instrumenty: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakupił domenę solidarnizrolnikami.pl. Na stronie zostaną zamieszczone informacje dla rolników, którzy zmagają się z ASF oraz linki do stron instytucji współpracujących takich jak: GIW, ARiMR, KRUS, które udostępniają także informacje w tej tematyce.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie rolnikowi jednego miejsca, w którym będzie mógł znaleźć niezbędną wiedzę, jak również dostęp do narzędzi pomocy oferowanych przez państwo polskie. Link bezpośredni do domeny będzie podany na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj