Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Napisał  Wrz 17, 2021

Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne do II wersji Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Ostateczna wersja KPS zostanie przesłana do Komisji Europejskiej najpóźniej do 1 stycznia 2022 r.

Od 30 lipca do 15 września br. odbywały się konsultacje do II wersji Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Swoje uwagi mogli zgłaszać rolnicy oraz przedstawiciele środowisk wiejskich, związki branżowe, izby rolnicze. KPS jest dokumentem, który zastąpi obowiązujące dotychczasowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej, jak również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas konsultacji II wersji Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły:

- ekoschematów – 14%. Wszystko wskazuje na to, że wysokość nowych dopłat, w porównaniu z obecnie obowiązującymi, zależeć będzie od wybranych przez rolnika ekoschematów. Jest to zgodne z nową strategią Komisji Europejskiej zwiększenia bioróżnorodności i wspierania praktyk rolniczych, korzystnych dla środowiska oraz klimatu. Należy pamiętać, że będą to zobowiązania roczne, deklarowane przez rolnika na etapie składania wniosku o dopłaty bezpośrednie. Z obliczeń ekspertów wynika, że na nowej polityce rolnej najwięcej stracą większe gospodarstwa towarowe, które nie prowadzą produkcji zwierzęcej. Zaproponowane stawki za najbardziej dostępne technologicznie ekoschematy są zbyt niskie i spowodują, że suma dopłat dla rolnika będzie niższa od tej, które otrzymują obecnie. Proponowane stawki ulegną z pewnością obniżeniu, gdyż większość rolników będzie wybierało najprostsze ekoschematy, nie ingerujące w przestrzeń produkcyjną.

- interwencji na rzecz scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – 5,6%;

- interwencji w formie płatności bezpośrednich - wsparcie dochodów związanych z wielkością produkcji – 4,5%;

- interwencji w sektorze pszczelarskim – 3,2%;

- interwencji na rzecz ochrony cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 – 3%

- konieczności zapewnienia wsparcia infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich - 3%

interwencji LEADER – 2,9%;

- interwencji na rzecz systemów jakości 2,8% oraz wsparcia ich uczestników 2,5%.

Blisko 6% uwag dotyczyło również informacji zawartych w części diagnostycznej Planu.

W konsultacje społeczne zaangażowały się podmioty deklarujące się jako:
-
organizacje pozarządowe – 29% (dodatkowo organizacje ekologiczne – 3,3%),

- osoby fizyczne – 20%,
- doradztwo rolnicze – 9,5%,
- JST – 8,2%,
- związki branżowe – 7%,
- izby rolnicze – 5,2%.

Teraz wszystkie uwagi i komentarze zgłoszone w ramach społecznych konsultacji projektu Krajowego Planu Strategicznego będą analizowane pod kątem możliwości uwzględnienia ich w ostatecznej wersji KPS, która zostanie przesłana do Komisji Europejskiej, najpóźniej do 1 stycznia 2022 r.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW / WIR

Udostępnij:

Skomentuj