fbpx

„Dobrostan zwierząt” będzie rozszerzany o kolejne grupy zwierząt

Napisał  Paź 06, 2021

 Działanie „Dobrostan zwierząt” będzie kontynuowane w Planie Strategicznym 2023-2027 i rozszerzane o kolejne grupy zwierząt – zadeklarował minister rolnictwa Grzegorz Puda. Wsparcie w ramach programu przewidziane jest dla kur niosek, kurcząt brojlerów, indyków, opasów, koni i kóz.

Podczas międzynarodowej konferencji „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt” minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawił działania podejmowane przez Polskę na rzecz poprawy warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich. Zarówno obecna, jak i przyszła Wspólna Polityka Rolna kładzie duży nacisk na zapewnienie zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych. Mając to na uwadze oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym zakresie, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nowego działania Dobrostan zwierząt – powiedział minister.

Działanie „Dobrostan zwierząt” z PROW 2014-2020 polega na rekompensowaniu rolnikom kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów wykraczających ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. W 2020 r. o wsparcie finansowe mogli ubiegać się rolnicy utrzymujący świnie i krowy, a od 2021 r. również rolnicy utrzymujący owce.

Jaka jest wysokość wsparcia? Dobrostan świń.

Rolnikom utrzymującym świnie w polepszonych warunkach bytowych przysługuje płatność roczna w wysokości 301 zł na lochę i 24 zł na tucznika.

Dobrostan krów.

W przypadku krów mlecznych rolnik może uzyskać płatność dobrostanową za zapewnienie krowom mlecznym wypasu w sezonie wegetacyjnym (bez uwięzi) przez minimum 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie. Za realizację tego wariantu rolnik może otrzymać płatność roczną w wysokości 185 zł/szt.

W odniesieniu do krów mlecznych rolnik może także otrzymać płatność za zapewnienie im powierzchni bytowej w budynku, zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Płatność wynosi 595 zł/szt.

W przypadku krów mamek rolnik może otrzymać za każdą krowę mamkę 329 zł, o ile poza sezonem wegetacyjnym zapewni swojemu stadu dostęp do środowiska zewnętrznego na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, a w sezonie wegetacyjnym zapewni wypas przez co najmniej 140 dni.

Dobrostan owiec.

Stawka płatności to 133 zł od jednej sztuki samicy owcy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy.

W przypadku działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 rolnik może jednocześnie korzystać z kilku wariantów.

Jakie jest zainteresowanie programem? Na podstawie ilości złożonych wniosków widać, że zarówno w naborze w 2020 r., jak i w bieżącym roku, najwięcej rolników ubiegała się o poprawę dobrostanu krów mlecznych. W ramach kampanii 2020 r. złożono łącznie ponad 44 tys. wniosków o płatności. Najbardziej popularnym wariantem był ten dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli prawie 35 tys. wniosków, obejmujących ok. 625 tys. krów mlecznych. Oznacza to, że płatnością dobrostanową w tym zakresie objętych zostało prawie 30% populacji krów mlecznych w Polsce.

W odniesieniu natomiast do roku 2021 łączna liczba złożonych wniosków o płatności dobrostanowe wyniosła prawie 49 tys., z czego najbardziej popularnym był wariant dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli ponad 37,5 tys. wniosków, obejmujących ponad 624 tys. krów mlecznych.

Resort rolnictwa planuje kontynuację programu „Dobrostan zwierząt” w Planie Strategicznym 2023-2027 (w ramach ekoschematu) do gatunków i grup zwierząt dotychczas objętych działaniem oraz jego rozszerzenie o kolejne gatunki/grupy zwierząt: kury nioski, kurczęta brojlery, indyki, opasy, konie i kozy. W ramach tej interwencji planuje się również promowanie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Rolnicy utrzymujący zwierzęta zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego będą mogli otrzymać płatność dobrostanową na uproszczonych zasadach względem rolników utrzymujących zwierzęta w sposób konwencjonalny.

(rzw) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: