Do 11 października należy złożyć „Deklarację strat...” w KOWR

Napisał  Paź 07, 2021

11 października br. upływa termin na złożenie „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” dla gospodarstw prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie chowu/hodowli drobiu, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Deklarację strat składają producenci drobiu, którzy w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku prowadzili gospodarstwa:
- w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421),
- które znajdowały się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz
- ponieśli z tego tytułu straty, z zastrzeżeniem, że nie ubiegają się albo nie przyznano im wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE oraz w stosunku do których powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nie wydał nakazu, w drodze decyzji, zabicia lub uboju drobiu oraz nie zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu.

Deklarację strat wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11 października 2021 r. w Oddziałach Terenowych KOWR, właściwych ze względu na adres lokalizacji stada, którego dotyczy Deklaracja. Można to zrobić osobiście, listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan (format PDF) na adresy e-mail poszczególnych OT KOWR, dostępne na stronie KOWR

Ponadto KOWR informuje, że osoby mające problem z wypełnianiem „Deklaracji dotyczącej przychodów i kosztów” IERiGŻ-PIB (formularz Excel) bezwzględnie złożyli „Deklaracje strat (...)” przyjmowane przez KOWR. Dane z „Deklaracji strat (...)” będą stanowiły podstawę do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o ustanowienie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiu w Polsce.

Wszelkie informacje dotyczące „Deklaracji strat (...)” dostępne są na stronie internetowej KOWR.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij:

Skomentuj