fbpx
PROW: Coraz mniej czasu na złożenie wniosku przez poszkodowanych fot. Adobe Stock

PROW: Coraz mniej czasu na złożenie wniosku przez poszkodowanych

Napisał  Lis 23, 2021

Mijający rok pomimo zdecydowanie lepszej sytuacji i mniejszej ilości obszarów objętych suszą, dla wielu rolników nadal stoi pod znakiem braku odpowiedniej ilości wody niezbędnej do osiągnięcia zadowalających plonów. Na dobre warunki i wysokie ceny nie mogli liczyć również hodowcy trzody chlewnej, wielu z nich dotyka problem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Poszkodowani w wyniku występowania klęsk żywiołowych i ASF, mogą jeszcze do końca składać wnioski o pomoc finansowaną ze ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

- Wnioski o pomoc można składać do 31 grudnia 2021 r. osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji, w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP lub nadaną w placówce Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną – przypomina ARiMR

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Do pierwszej należą poszkodowani w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych: powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, osunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Do drugiej zaś ci, którzy ponieśli stary spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Co ważne, o pomoc można wystąpić wówczas, gdy szkody w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat.

Aby ubiegać się o wsparcie, wysokość strat spowodowanych w wyniku klęsk żywiołowych musi wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z 3 lat w 5-letnim okresie poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda (z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie). Oprócz tego straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku wystąpienia ASF w gospodarstwie o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie martwych zwłok świń, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w przypadku tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowanych a pomoc będzie przyznawana według kolejności prawidłowo złożonych wniosków.

W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację każdej inwestycji rolniczej niezwiązanej z produkcją świń, która wpisuje się w zakres kosztów podlegających dofinansowaniu.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 11 marca i od tego czasu do Agencji wpłynęły wnioski o przyznanie pomocy na kwotę ok. miliona zł.

(rpf) Julianna Makowska / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!