fbpx
MRiRW: Pomoc dla dostawców mleka, którzy nie otrzymali zapłaty od firm po upadłości Fotolia

MRiRW: Pomoc dla dostawców mleka, którzy nie otrzymali zapłaty od firm po upadłości

Napisał  Lis 24, 2021

O pomoc mogą się ubiegać hodowcy utrzymujący bydło mleczne, którzy w latach od 2018 do 2020 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, wobec którego zostało wydane ogłoszenie o upadłości.

24 listopada 2021 roku na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiło się ogłoszenie: - działając na podstawie § 13zj ust. 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 29.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r. producenci rolni:
- którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
- będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
- którzy w latach 2018 r. - 2020 r. co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
- którzy w latach 2018 r. - 2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu
– mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

- kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka;
- kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018 - 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej;
- zgodę współwłaściciela - w przypadku gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.

(rpf) Paweł Pąk / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj