fbpx

Dopłaty do nawozów: Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek

Napisał  Kwi 22, 2022

Po kilkumiesięcznych przepychankach z Komisją Europejską w końcu polskiemu rządowi udało się postawić na swoim i już od 25 kwietnia 2022 roku zainteresowani wspraciem w postaci dopłat do nawozów, będą mogli składać wnioski o taką pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla kogo przeznaczone są dopłaty do nawozów?

Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dopłatę do nawozów?


O wsparcie mogą się ubiegać osoby oraz firmy, które spełniają następujące warunki:
1. Mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
2. Są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
3. Wnioskujący o pomoc do dnia złożenia wniosku złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. – na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Kiedy decyzja o przyznaniu dopłat do nawozów?

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARIMR.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Jakie są kwoty dopłat do nawozów?

Według informacji podanej przez ARiMR, kwota wsparcia nie może przekroczyć:
Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:
- 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk,
- 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”;
- Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
- Ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,

albo
- Wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku i dopłaty do nawozów?

1. Kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

2. Dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Wkrótce na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie udostępniony wzór wniosku o dopłaty do nawozów.

(rup) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

1 komentarz

  • farmer
    Link do komentarza farmer piątek, 22 kwiecień 2022 21:25

    jeden gość na forum okiem rolnika napisał, że jest jeden wniosek: rząd do zwolnienia

Skomentuj