fbpx
Grupa Azoty odnotowała 10-krotnie większy zysk w pierwszym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. fot. Adobe Stock

Grupa Azoty odnotowała 10-krotnie większy zysk w pierwszym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

Napisał  Maj 29, 2022

Gupa Azoty poinformowała, że osiągnięty w I kwartale 2022 roku zysk netto wyniósł 882 mln zł i był o 796 mln zł wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. To aż 10-krotny wzrost. Pojawia się pytanie z czego wynika tak wysoka rentowność w okresie kiedy polska gospodarka, a szczególnie rolnictwo jest najgorszej kondycji od lat ze względu na rosnące koszty.

Zarząd Grupy Azoty tłumaczy, że w pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Azoty musiała stawić czoła wysokim i dynamicznie zmieniającymi się cenom surowców do produkcji, głównie gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu

W komunikacie prasowym przysłanym do redakcji portalu www.okiemrolnika.pl Grupa Azoty zaznacza, że pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz presji surowcowej, dobre wyniki finansowe zostały osiągnięte między innymi dzięki utrzymaniu produkcji nawozów na maksymalnym dostępnym poziomie przez cały pierwszy kwartał 2022 r., co w ocenie Grupy Azoty jednocześnie pozwoliło zabezpieczyć pełną dostępność nawozów na rynku krajowym.

Dobre wyniki dzięki segmentom pozanawozowym

Bardzo dobre wyniki zostały osiągnięte również w IV kwartale 2021 roku, na które pozytywny w I kwartale br. miała również konsekwentna dywersyfikacja biznesów, dzięki której Grupa Azoty osiągnęła bardzo dobre wyniki wypracowane w segmentach pozanawozowych - Chemii i Tworzywach.

W I kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w Grupie Azoty wyniosły 6,83 mld zł (zwiększenie o 3,47 mld zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym). Wynik EBITDA osiągnięty w tym okresie to 1,33 mld zł (wzrost o 930 mln zł r/r), osiągając marżę EBITDA na poziomie 19,6% (wyższą o 7,6 pp. r/r).

Znacząco wyższe ceny kluczowych surowców produkcyjnych, w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu miały kluczowy wpływ na wyniki Grupy Azoty w I kwartale 2022 roku.

Grupa Azoty: Grupa Azoty mogła w pełni odpowiedzieć na potrzeby polskich rolników przed szczytem sezonu aplikacyjnego

- Co istotne, obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, Grupa Azoty kontynuowała w I kwartale działania rozpoczęte w drugiej połowie 2021 roku, których celem było przekierowanie produktów na rynek krajowy, kosztem dostaw na rynki zagraniczne. Dzięki skierowaniu dodatkowych wolumenów nawozów na rynek krajowy, Grupa Azoty mogła w pełni odpowiedzieć na potrzeby polskich rolników przed szczytem sezonu aplikacyjnego. Należy wskazać, że każdy pierwszy kwartał roku to największy udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty, związany przede wszystkim z typową sezonowością sprzedaży nawozów mineralnych. Tendencje te zostały utrzymane również w I kwartale 2022 roku – informuje Grupa Azoty w komunikacie prasowym.

Awaria w Zakładach Chemicznych „Polica” S.A.Ceny produktów nawozowych, chemicznych i tworzywowych również cechowała duża dynamika wzrostowa. Wolumeny sprzedaży w segmencie Agro i Chemia były niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, jednak wynikało to w przeważającej mierze ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, czyli z awarii energetyki w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

W segmencie Tworzywa wolumen sprzedaży był na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie.

Prezes Grupy Azoty zaznacza, że od dłuższego czasu otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje jest bardzo wymagające i ulega dynamicznym zmianom, dodając, że istotny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej miała obecna już od wielu kwartałów pandemia COVID-19, wciąż powodująca zaburzenia logistyczne oraz przerywanie łańcuchów dostaw. To negatywne oddziaływanie zostało spotęgowane przez dynamiczny wzrost cen większości surowców i ograniczenia w ich dostępności, nasiloene przez agresję Rosji na Ukrainę.

- Pomimo tych szczególnie wymagających warunków, we wszystkich segmentach biznesowych Grupa Azoty osiągnęła dodatnie wyniki EBITDA. Jednocześnie, w dobie rekordowych cen gazu utrzymywaliśmy produkcję nawozów azotowych na maksymalnym możliwym poziomie, zabezpieczając dostępność nawozów dla rolników przed szczytem sezonu aplikacyjnego – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W Segmencie Agro w I kwartale 2022 roku odnotowano wzrost cen niemal wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów wpłynęła nowa sytuacja gospodarcza Europy determinowana agresją Rosji na Ukrainę, w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego. Grupa Kapitałowa zrealizowała niższy wolumen sprzedaży, co było spowodowane głównie niższą produkcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ujęciu skonsolidowanym te negatywne skutki finansowe zostały ograniczone dzięki podjęciu działań pozwalających na wykorzystanie w okresie awarii części surowców energetycznych tej spółki zależnej. Istotny udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty wynika z typowej dla nawozów mineralnych sezonowości i zwiększonego zapotrzebowania na nawozy pod aplikacje wiosenne w każdym pierwszym kwartale roku. Wpływ na segment Agro miały także ograniczenia importowe na nawozy produkowane w Rosji, jako skutek sankcji nałożonych w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę, a także ograniczenia lub wyłączenia produkcji nawozów u europejskich konkurentów Grupy. Segment Agro odnotował w I kwartale 2022 r. zwiększenie przychodów w stosunku do I kwartału 2021 r. (z 2 019 mln zł do 4 216 mln zł). W okresie I kwartału 2022 roku w obliczu ww. przestojów produkcyjnych producentów europejskich oraz ryzykownych zawirowań cen głównego surowca (gazu ziemnego) kluczowa dla dobrego wyniku segmentu Agro była realizowana strategia maksymalizacji poziomu własnej produkcji nawozów azotowych przy jednoczesnym utrzymywaniu cen produktów na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.

W Segmencie Chemia odnotowano wzrost przychodów z 815 mln zł do 1 786 mln zł (tj. o 119,1% r/r), przy marży EBITDA na poziomie 21,1% (wyższej o 11,2 pp. r/r). W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen produktów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamika wzrostu cen produktów segmentu dotyczyła NOXy, melaminy, mocznika na cele techniczne i siarki. Intensywny wzrost cen siarki to konsekwencja wzrostu cen ropy naftowej oraz problemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach przez porty Morza Czarnego. W przypadku melaminy wysokie ceny są pochodną wzrostów cen gazu ziemnego, analogiczna sytuacja dotyczyła cen NOXy. Ceny mocznika na cele techniczne również znajdowały się w trendzie wzrostowym, a agresja zbrojna Rosji na Ukrainę wywołała obawy o zakłócenia w dostawach. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe. Wynikało to przede wszystkim z opisanej przy Segmencie Agro awarii kotłów energetycznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i okresowym wstrzymaniu produkcji bieli tytanowej, NOXy i mocznika na cele techniczne. W pozostałych zakładach produkujących NOXy i mocznik (Puławy, Kędzierzyn) nie odnotowano negatywnych odchyleń wolumenów.

W segmencie Tworzywa odnotowano wzrost przychodów (z 387 mln zł do 631 mln zł, tj. o 63,0% r/r) z przełożeniem na dodatnią marżę EBITDA (wzrost z 4,1% do 10,9%). W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost cen surowców produkcyjnych (benzen, fenol) oraz cen produktów. Popyt z rynków docelowych zastosowań był dobry, poza utrzymującymi się w sektorze motoryzacyjnym problemami z dostępnością mikroprocesorów skutkującymi czasowymi przerwami produkcji w zakładach motoryzacyjnych w Europie. Sytuację pogorszyła agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, w efekcie czego została zawieszona produkcja koncernów samochodowych w Rosji i istotnie ograniczona dostępność niektórych materiałów z kierunków wschodnich (m.in. pallad, nikiel, neon, wiązki kablowe, sadza), dostarczanych wcześniej przez Rosję i Ukrainę.

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

(rpf) pp / Źródło: Grupa Azoty

Udostępnij:

Skomentuj