fbpx
Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek ma pomóc sadownikom w bardzo trudnej sytuacji Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek ma pomóc sadownikom w bardzo trudnej sytuacji

ARiMR: Wykorzystane 60,15 procent limitu „Nadzwyczajnej pomocy dla producentów jabłek”

Napisał  Cze 08, 2022

Od 2 maja 2022 r., do 6 czerwca 2022 r. do zgłoszonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakładów przetwórczych trafiło 120 304 948,40 kg jabłek, co stanowi 60,15 proc. puli jabłek objętych wsparciem „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Ostateczny termin na składanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach tego mechanizmu wsparcia upływa 30 czerwca 2022 r., a ARiMR zachęca do zintensyfikowania realizacji planowanych dostaw jabłek do zakładów przetwórczych oraz składania wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta jabłek czy organizacji producentów.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla organizacji producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędących członkami organizacji producentów. Zatem, indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

O wsprarcie mogę się starać również rolnicy indywidualni, istotne jest by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek.

Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki.

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Szczegóły dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasad naliczania, przyznawania i wypłacania dofinansowania określone są w instrukcjach.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową.

Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: