fbpx

Utraciłeś dochody w związku z zaprzestaniem produkcji przez ASF? Złóż wniosek o wsparcie

Napisał  Cze 09, 2022

Hodowcy trzody, którzy zaprzestali produkcji i utracili dochody w związku z występowaniem na ich terenie ASF mogą od 7 czerwca 2022 roku ubiegać się o pomoc

Wsparcie skierowane jest do tych hodowców, którzy mają zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa. Wnioski od 7 czerwca 2022 r. przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Pomoc przeznacozna jest dla producentów rolnych:
- którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- którzy zaprzestali produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Wysokość pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 1 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Aby uzyskać pomoc, należy złożyć wniosek w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń wraz z decyzją PLW o zakazie utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa

Wnioski wypełnione na formularzu udostępnionym przez ARiMR należy składać:
- w formie pisemnej,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga: W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Pomoc przyznawana jest w drodze Decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!