fbpx

Kiedy rolnik płaci podatek dochodowy?

Napisał  Cze 17, 2022

W standardowej sytuacji rolnik nie musi rozliczać się z działalności rolniczej w kontekście PIT, jednak istnieją odstępstwa od tej reguły, co zależy między innymi od tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. W takim razie kiedy rolnik musi płacić podatek dochodowy i z czym to jest związane?

Co do zasady rolnicy płacą tylko tzw. podatek rolny od działalności rolniczej, który jest uzależniony od powierzchni i rodzaju posiadanych gruntów. Czym jest wspomniana działalność rolnicza?

Zgodnie z ustawą o PIT, podatku dochodowego nie stosuje się w przypadku przychodów z działalności rolniczej. Uznaje się ją za wytwarzanie produktów roślinnych i/lub zwierzęcych z własnej uprawy/chowu/hodowli, na terenie własnych lub dzierżawionych gruntów rolnych, w stanie nieprzetworzonym (chyba że są to grunty zajęte na rzecz działalności gospodarczej, jednak innego rodzaju niż działalność rolnicza). Prawo uwzględnia w tym także produkcję materiału hodowlanego, reprodukcyjnego i siewnego.

Rolnik a podatek dochodowy - specjalny dział produkcji rolnej

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rolnik co do zasady nie płaci podatku dochodowego od działalności rolniczej, ale podatek rolny. Jednak warto bardziej pochylić się nad wyłączeniami w postaci specjalnych działów produkcji rolnej.

Rolnicy są zobowiązani do płacenia PIT w przypadku działań pokroju:
- upraw grzybni i grzybów
- upraw w ogrzewanych tunelach i szklarniach
- wylęgarni drobiu
- fermowej hodowli i chowu drobiu rzeźnego
- upraw roślin in vitro
- hodowli zwierząt laboratoryjnych
- hodowli zwierząt futerkowych
- hodowli dżdżownic, entomofagów, jedwabników
- prowadzenia pasiek

Zazwyczaj rolnik oblicza przychód ze specjalnych działów rolnych na podstawie norm szacunkowych. Jeżeli jednak (nadal stosując normy szacunkowe) wartość przychodów przekracza 1 200 000 euro netto, czyli bez VAT, to jest on zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kiedy rolnik płaci podatek dochodowy - inne wytyczne

Istnieją także inne przychody, które mimo związania z działalnością rolniczą są uwzględniane w rozliczeniu podatku dochodowego (PIT). To między innymi usługi dotyczące ciągników i maszyn rolniczych i innych sprzętów rolniczych. Podobnie w przypadku usług związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, przychodów ze zbywania gliny, piasku i żwiru pozyskanych przy budowie zbiorników wodnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opieki nad stawem, nagród, działalności w zakresie przetwórstwa spożywczego i rolnego czy przychodów ze sprzedaży całości lub części nieruchomości, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem sytuacji, w których minęło ponad 5 lat od końca roku, w którym rolnik nabył daną nieruchomość.

Wielu rolników zajmuje się także sprzedażą przetworów wykonanych z samodzielnie wytworzonych składników. Sytuacja jest tutaj dwojaka. Mianowicie, rolnik jest obowiązany do płacenia podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy wyrobów np. na targowisku. Jeśli jednak ich wartość w ramach handlu detalicznego nie jest większa od 100 000 zł, rolnik nie musi płacić podatku PIT. Natomiast kiedy przychód jest wyższy od podanej kwoty, to należy rozliczyć się wyłącznie z nadwyżki, a więc kiedy ów przychód wyniósł 125 000 zł, trzeba zapłacić podatek od 25 000 zł.

Ponadto nie można zapominać o pracownikach - w przypadku współpracy z osobami zatrudnionymi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o pracę, pracodawca, a więc w tym przypadku rolnik, jest obowiązany do przesłania pracownikowi PIT-11. Musi więc złożyć w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-37.

Rolnik a podatek dochodowy - dodatkowe wyłączenia

Istnieją też sporadyczne sytuacje związane z otrzymaniem środków przez rolnika, jednak nadal są wyłączone z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, nawet jeśli nie dotyczą działalności rolnej. Chodzi przede wszystkim o zasiłki i odszkodowania z KRUS.

Do podatku dochodowego nie zaliczają się przychody związane z odszkodowaniami dotyczącymi wypadku przy pracy - mowa o jednorazowych odszkodowaniach przez stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, w skrajnych przypadkach śmierci wskutek wypadku przy pracy rolnej lub choroby związanej z prowadzeniem działalności rolniczej. Można do tego zaliczyć również zasiłki pogrzebowe i macierzyńskie, a także chorobowe oraz dodatki pielęgnacyjne.

Okazuje się, że rolnik może być dodatkowo zwolniony z podatku PIT w przypadku prowadzenia agroturystyki na małą skalę, to jest kiedy liczba wynajmowanych pokoi nie będzie większa od 5. Chodzi oczywiście o wynajem w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie wiejskim w danym gospodarstwie rolnym - wyłącznie osobom wypoczywającym, a więc najemcą nie może być np. pracownik w delegacji. Ponadto nie trzeba się rozliczać w przypadku przychodu uzyskanego w kontekście zapewnienia gościom wyżywienia. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że wynajem sprzętu turystycznego czy obsługa turystyczna już się kwalifikuje do rozliczenia PIT.

(rpf) 

Udostępnij: