fbpx
ARiMR oferuje rybakom, którzy zaprzestaną rybłówstwa pomoc w wysokości do 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie związanej z rybołówstwem. fot. Adobe Stock

ARiMR: Do 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Napisał  Cze 17, 2022

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej będzie prowadzony do 15 listopada 2022 roku.

O pomoc mogą wnioskować właściciele albo współwłaściciele statku rybackiego, wpisanego do rejestru statków rybackich, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i który zobowiąże się do:

1) trwałego zaprzestania działalności połowowej nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

2) nieskładania do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosku o dokonanie:
a) wpisu statku do rejestru,
b) zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:
– ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
– zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego
– przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

3) złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zaprzestania wykonywania działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;

4) rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a w przypadku, gdy rozpoczęcie działalności wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków lub budowli w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i do wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.

Dla kogo i na jaki cel przeznaczona jest pomoc?

Pomoc przeznaczona jest na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem niektórych działalności, takich jak np. rybołówstwo i rolnictwo. Przez rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej należy rozumieć:

1) podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo

2) podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia tej działalności albo jej zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

3) rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o działalność wykonywaną po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż 200 000 zł dla danego wnioskodawcy.

Wykorzystanie pomocy zgodnie z przeznaczeniem należy udokumentować w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dnia 15 listopada 2022 r. do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: