fbpx
Katastrofa ekologiczna na Odrze to praktycznie unicestwienie w niej życia, które bedzie odtwarzane przez wiele lat. fot. OSP Piasek

Katastrofa ekologiczna na Odrze: GIOŚ podał oficjalne wyniki polskich badań

Napisał  Sie 15, 2022

15 sierpnia 2022 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) podał oficjalne wyniki badań próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone w sposób ciągły i realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Wybik jest jednoznaczny - nie potwierdzono obecności rtęci o której mówi przede wszyskim strona niemiecka, zarzucając Polakom, że zbyt późno poinformowali zachodnich sąsiadów o zaistniałej dramatycznej sytuacji na Odrze.

GIOŚ w specjalnym komunikacie prasowym przedstawił udostępnione dzisiaj, tj. 15 sierpnia br., przez stronę niemiecką wyniki badań i mapy punktów, gdzie dokonano poboru próbek. Analiza map poboru próbek wykazała, że pobór próbek przez stronę polską prowadzony był w nurcie Odry granicznej na terenie woj. lubuskiego. Natomiast po stronie niemieckiej próbki pobrane zostały na starorzeczu i dopływach Odry, co prezentujemy na poniższych mapach opracowanych przez GIOŚ.

MAPA 1

MAPA 2

Badania wykonane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie potwierdziły obecności rtęci w Odrze po stronie polskiej w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Trzeba dodać, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb.

Poniżej prezentujemy chronoligicznie bieg zdarzeń związanych z katastrofą na Odrze, opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

> 11 sierpnia
Po medialnej informacji po stronie niemieckiej z 11 sierpnia br., o obecności rtęci w Odrze, GIOŚ natychmiast zaczął sprawdzać prawdziwość informacji. Polecił wojewódzkim inspekcjom przeprowadzenie szczegółowych badań.

> 12 sierpnia
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 12 sierpnia wystąpiło do strony niemieckiej o przesłanie wyników badań laboratoryjnych.

> 13 sierpnia
W przesłanej na prośbę strony polskiej korespondencji Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii potwierdziło jedynie przeprowadzenie analiz w zakresie temperatury wody, temperatury powietrza, pH, przewodniości elektrolitycznej (czyli zasolenia), całkowitego węgla organicznego, fosforanów i związków azotu. Przekazane wówczas dane były tożsame z polskimi analizami wykonywanymi w tym samym czasie.

W przesłanym 13 sierpnia br. przez stronę niemiecką zestawieniu nie było zawartej analizy dotyczącej obecność rtęci w Odrze.

Po otrzymaniu tej informacji strona Polska tego samego dnia, zwróciła się raz jeszcze o przekazanie wyników badań pod kątem badań rtęci. Strona niemiecka poinformowała wówczas, że przekazała wszystkie wyniki, jakie posiada. Strona niemiecka poinformowała, że inne analizy, bez wskazania jakie, będzie prowadzić na początku następnego tygodnia.

> 15 sierpnia
Dzisiaj, 15 sierpnia o godz. 12.00 strona niemiecka przesłała wyniki badań pobranych próbek. Wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej.

GIOŚ zaznacza, że przesłanym, wraz z załączoną mapką miejsc poborów, raporcie badań laboratoryjnych okazuje się, że są to punkty poborów wykonanych nie w głównym nurcie Odry, a tylko w jej dopływach lub starorzeczach. Natomiast próbki wody pobrane przez laboratorium GIOŚ są pobierane punktowo w głównym nurcie Odry.

Palacy podkreślają, że przeprowadzone w tym samym czasie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci.

Rtęć jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Związki rtęci są zarówno obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych. Wyższe stężenia różnego typu związków rtęci, mogą się pojawiać z uwagi np. na funkcjonujący na danym terenie przemysł. Po wzruszeniu dna rzecznego związki rtęci mogą się uwolnić w większej ilości, wówczas rtęć pojawia się punktowo w próbach badawczych. Dlatego też badania pod kątem występowania związków rtęci i innych metali ciężkich zawsze są powtarzane i robione w cyklach rocznych. W przypadku stwierdzenia występowania rtęci, służby środowiskowe prowadzą monitoring i analizę wyników badań pod kątem bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

(rpf) pp / Źródło: GIOŚ

Udostępnij: