fbpx

ARiMR: Część środków z dopłat bezpośrednich przeznacz na ubezpieczenie upraw

Napisał  Sie 22, 2022

Do 30 września 2022 roku rolnicy, którzy w tegorocznej kampanii ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, mogą składać wnioski o przekazanie części środków finansowych z przysługujących im dopłat na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych. Można to zrobić samodzielnie dzięki nowej funkcji wprowadzonej na Platformie Usług Elektronicznych.

Do wniosku na PUE należy dołączyć umowę zawartą pomiędzy rolnikiem a ubezpieczycielem, w której znajdują się: informacja o kwocie nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, numer polisy ubezpieczeniowej i numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń. Dokumenty może przekazać Agencji także firma ubezpieczeniowa. Nie trzeba do przesyłanego wniosku dołączać polis.

Część środków w wysokości odpowiadającej składce ubezpieczenia, zostanie opłacona ze środków pochodzących z należnych rolnikowi płatności bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że o tą kwotę zostanie pomniejszony przelew z tytułu przyznanych płatności bezpośrednich, ewentualnie przelew z tytułu zaliczki (w przypadku ich wypłat).

Wraz z ARiMR informujemy, że nie są to dodatkowe środki, a jedynie opłacenie składki z przyznanej kwoty dopłat. Dopłaty zostaną pomniejszone o składkę przekazaną ubezpieczycielowi.

Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich mogą złożyć wniosek o przekazanie środków finansowych z przyznanych płatności bezpośrednich na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń w celu opłacenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych.

Wniosek o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, można złożyć w terminie do dnia 30 września 2022 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, dostępnej na stronie internetowej ARiMR

Do wniosku należy dołączyć Umowę przelewu na zakład ubezpieczeń (umowa zawierana pomiędzy rolnikiem a zakładem ubezpieczeń) w której zostały określone:
- wysokość kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych,
- numer polisy ubezpieczeniowej,
- numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń.

Brak załączonej Umowy przelewu na zakład ubezpieczeń uniemożliwi Agencji dokonanie przelewu składki w imieniu rolnika, a wmowę może przekazać do Agencji również zakład ubezpieczeń. Do wniosku nie należy dołączać polis ubezpieczeniowych.

Umowa przelewu na zakład ubezpieczeń jest zawierana pomiędzy rolnikiem a zakładem ubezpieczeń i jest to dokument niezależny od polisy ubezpieczeniowej. Polisa ubezpieczeniowa do której nie została zawarta umowa przelewu na zakład ubezpieczeń nie stanowi podstawy do dokonania przez Agencję przelewu należnej składki ubezpieczenia ze środków pochodzących z przyznanych płatności bezpośrednich.

W związku z faktem, że przelew zostanie zrealizowany ze środków pochodzących z należnych płatności bezpośrednich, niezbędne jest w pierwszej kolejności złożenie Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Natomiast opcja złożenia Wniosku o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń uaktywni się dla rolnika po 1 godzinie, w a szczególnych przypadkach w dniu następnym, po złożeniu Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

ARiMR dokona przelewu składki ubezpieczenia wskazanej w Umowie przelewu na zakład ubezpieczeń ze środków pochodzących z należnych płatności bezpośrednich, w tym z zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w przypadku ich uruchomienia. Przelewy do zakładu ubezpieczeń będą zrealizowane po wydaniu decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich tj. w terminie od  1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. a w przypadku uruchomienia zaliczek od 17 października do 30 listopada 2022 r. Kwota składki zostanie przekazana na rachunek zakładu ubezpieczeń jedynie w przypadku, gdy jej wielkość będzie równa lub niższa od kwoty przyznanych płatności bezpośrednich pomniejszonych o należności względem Agencji. Oznacza to, że przelew przyznanych płatności bezpośrednich zostanie pomniejszony o kwotę składki.

Agencja poinformuje zarówno rolnika jak i zakład ubezpieczeń w przypadku, gdy kwota składki nie zostanie przekazana na rachunek bankowy ubezpieczyciela. W tym przypadku rolnik będzie zobowiązany opłacić składkę samodzielnie.

Rolnik może sprawdzić, czy składka została przekazana w Platformie Usług Elektronicznych w zakładce "Finanse".

Zakłady ubezpieczeń, z którymi rolnik może zawrzeć Umowę przelewu na zakład ubezpieczeń:

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
- Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
- AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
- TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
- Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu,
- Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: