fbpx
KPO dla producentów chmielu: Dopłaty do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem fot. Adobe Stock

KPO dla producentów chmielu: Dopłaty do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem

Napisał  Wrz 24, 2022

W Polsce każdego roku produkuje się około 2500 ton chmielu, co daje nam trzecie miejsce w Unii Europejskiej i piąte na świecie.

Plantatorzy chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy KPO będą mogli od 17 października 2022 roku składać wnioski o wsparcie na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu, w tym demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem. W ramach wsparcia dofinansowane zostanie również nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz montaż na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych wolnych od kreozotu, na powierzchni nie większej niż 5 ha.

Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego z ostatecznym odbiorcą wsparcia (tj. podmiotem realizującym przedsięwzięcie objęte wsparciem) i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczna, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku wykonywania działalności w zakresie produkcji chmielu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskujący o wsparcie musi mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203 z późn. zm.). W przypadku osób fizycznych, składający wniosek musi być pełnoletni.

Wsparcie udzielane jest w wysokości:
- 70% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne impregnowane kreozotem na plantacji chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu - w przypadku Wnioskodawców do 40 lat włącznie.
- 50% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej  i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne impregnowane kreozotem na plantacji chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu - w przypadku pozostałych Wnioskodawców.

Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardowe stawki jednostkowe.

Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi:
- 146 025 zł/ha - w przypadku wymiany słupów impregnowanych kreozotem na słupy kompozytowe,
- 168 088 zł/ha - w przypadku wymiany słupów impregnowanych kreozotem na słupy betonowe.

Wnioski o wsparcie będą przyjmowane do 31 grudnia 2023 roku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku wyczerpania środków Agencja może zakończyć nabór przed podanym powyżej terminem, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o objęcie wsparciem, w tym warunki przyznawania pomocy, sposób składania wniosków, opis procedury oceny przedsięwzięć, kryteria ich wyboru oraz kwestie związane z zawarciem umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r.  w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” [Nabór wniosków NR A1.4.1.KPO_7/22/01].

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE. Złożenie wniosku w inny sposób, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Złożenie  dokumentów za pośrednictwem PUE wymaga posiadania przez Wnioskodawcę konta na Platformie Usług Elektronicznej (PUE) przy czym założenie przez Wnioskodawcę konta na PUE jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada numer w Ewidencji Producentów. W przypadku braku numeru w Ewidencji Producentów, Wnioskodawca najpierw powinien wystąpić o jego nadanie, a następnie po jego otrzymaniu, przejść proces rejestracji nowego konta na PUE.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: