fbpx
Zużyte opony do przykrywania pryzm kiszonki? Tak, ale pod warunkiem uzyskania zezwolenia. fot. Paweł Pąk

Przykrywanie pryzmy zużytymi oponami – bardzo ważny szczegół pomoże uniknąć kary

Napisał  Lis 02, 2022

Wykorzystywanie opon w celu obciążenia folii na pryzmach z kiszonką to bardzo popularna i skuteczna metoda. Stosuje ją wielu rolników, ale nie wszyscy wiedzą, że brak odpowiedniego zezwolenia na takie wykorzystanie odpadu (zużytych opon) może narazić gospodarza na przykre konsekwencje w postaci kary, która może wynieść nawet milion złotych!

Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia wykorzystania wtórnego zużytych opon?

Zużyte opony są odpadem, co wynika w przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10), które należy klasyfikować do kodu 16 01 03, przypomina między innymi Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

W przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796), przez ustawodawcę zostały określone rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku, zatem zgodnie z postanowieniami tej ustawy, zużyte opony powinny być poddane procesowi odzysku R11, można je wykorzystać powtórnie między innymi:
- jako odbijacze,
- na placach zabaw, boiskach i w ogródkach,
- jako obciążniki do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych.

Jakie formalności trzeba załatwić, aby uzyskać zezwolenie?

O uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami powinien wystąpić posiadacz odpadów chcący wykorzystać opony poza instalacją.

Kto jest posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy?

Posiadaczem odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)  jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów. Za posiadacza odpadów ustawa uznaje również władających powierzchnią ziemi w stosunku do odpadów znajdujących się w obrębie nieruchomości.

Gdzie posiadacz odpadów powinien się zwrócić z wnioskiem o ich wykorzystanie poza instalacją?

Właściwym organem wydającym zezwolenie jest starosta, a na terenach zamkniętych RDOŚ właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Co powinien zawierać wniosek o przetwarzanie odpadów:
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
- określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
- oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

WAŻNE: Do wniosku niezbędne jest dołączenie zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku.

Jaka kara grozi za brak zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacją?
Od 1.000 do 1.000.000 zł kary administracyjnej grozi za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia (zgodnie z art. 194 ust. 4 ustawy o odpadach).
(rpf) pp / Źródło: WMIR

Udostępnij: