fbpx
Zmieniona ustawa o nawozach i nawożeniu z podpisem prezydenta fot. Paweł Pąk

Zmieniona ustawa o nawozach i nawożeniu z podpisem prezydenta

Napisał  Lis 11, 2022

Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, została podpisana 3 listopada br. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Nowa ustawa o nawozach i nawożeniu ma zapewnić zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

Założenia rozporządzenia są następujące:
- rozszerzenie katalogu produktów nawozowych objętych prawem wspólnotowym,
- obowiązek organizacji i wyznaczenia przez państwa członkowskie w tym zakresie organów nadzoru rynku oraz odpowiedniego systemu sankcyjnego.

W ustawie określono:
- właściwości organów w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009;
- system sankcyjny za naruszenie jego przepisów.

Jakie zmiany wprowadzono w dotychczas obowiązującej ustawie o nawozach i nawożeniu?

- Dostosowano zakres i terminologię ustawy do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009.
- Wyznaczono wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa jako organ nadzoru rynku.
- Wyznaczono Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ wykonujący zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu nr 2019/1009.
 - Dostosowano kompetencje organów do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/100.
- Dodano przepisy regulujące kwestie związane z wykazem nawozowych produktów mikrobiologicznych, który ma być prowadzony przez ministra właściwego ds. rolnictwa.
- Uzupełniono zadania okręgowych stacji o wykonywanie badań produktów nawozowych UE.
- Wprowadzono przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących na jego podstawie.
- Zastępiono dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (podpisana przez Prezydenta) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: