fbpx
15 listopada 2022 roku ostatnim dniem na złożenie wniosku o wymianę dachu w ramach pomocy z KPO. fot. Adobe Stock

KPO: Wymiana azbestu na dachach – 15 listopada ostatnim dniem na złożenie wniosku

Napisał  Lis 15, 2022

Jeszcze tylko dziś do północy, tj. 15 listopada 2022 roku można składać wnioski o dopłaty do wymiany dachów z azbestu. Wnioski można wysyłać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem specjalnej strony internetowej agencji udostępnionej pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Od pomoc można się starać od 17 października, a dotacją może być objęta wymiana  pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach gospodarskich.

Wymianie podlegają dachy, które znajdują się na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Przypominamy, że wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:
- jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
- ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),
- jest pełnoletnia.

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:
- które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
- których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
- które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
- które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
- jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia
Wsparcie przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i, odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej).

Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Kryteria premiujące i kolejność przysługiwania wsparcia

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:  

Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - przyznaje się 3 punkty.
Kryterium uważa się za spełnione, jeśli stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie wynosi pow. średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku przez wnioskodawcę oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika - przyznaje się 5 punktów.
Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po dniu 31 grudnia 1981 r. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku.

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu powyższych kryteriów premiujących. Spełnienie jednego lub więcej kryteriów premiujących decyduje o kolejności umieszczenia przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć możliwych do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Niespełnienie któregokolwiek kryterium premiującego nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości wsparcia środkami planu rozwojowego.

Ocena przedsięwzięcia

Wsparcia udziela się:
- jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki wymienione w § 2 ust. 6 Regulaminu,
- jeżeli wnioskodawca spełnia warunki udzielenia wsparcia wynikające z przepisów dotyczących udzielania takiego wsparcia,
- jeżeli wnioskodawca i przedsięwzięcie spełniają wszystkie kryteria wyboru przedsięwzięć, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu,
- z uwzględnieniem kolejności, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć w ramach naboru wniosków w 2022 r.

Wszystkie kryteria wyboru przedsięwzięć, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu muszą być spełnione przez wnioskodawcę. Niespełnienie któregokolwiek kryterium powoduje wykluczenie przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym skutkuje brakiem możliwości współfinansowania środkami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Pozostałe warunki określa Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!