12.5°C

partnerzy:

reklama
Data 5 grudnia została ustanowiona Światowym Dziem Gleby w 2013 roku na 68. Walnym Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem jest uczczenie roli gleby będącej kluczowym komponentem środowiska przyrodniczego. Gleba jest niezbędnym czynnikiem warunkującym przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Dyskusji na ten temat nie mogło zabraknąć na odbywającym się w Katowicach Szczycie Klimatyczbym COP24.  – Ta ważna inicjatywa, ma zwrócić uwagę społeczeństwa wszystkich krajów świata na rolę jaką pełni gleba, nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale również dla bezpieczeństwa żywnościowego i dobrobytu każdego mieszkańca Ziemi – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski proszony przez dziennikarzy o komentarz do tematu omawianego dziś podczas Szczytu Klimatycznego COP24. – Gleba jest nie tylko jednym z kluczowych zasobów naturalnych od których zależy produkcja żywności, ale pełni także ważną rolę w złożonym procesie akumulacji węgla w biosferze oraz regulacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Naszą odpowiedzią na globalny wzrost emisji CO2 jest odpowiednie prowadzenie produkcji rolnej. Jeżeli zwiększymy tylko o 4‰ rocznie zawartość węgla w glebie to wchłoniemy całą roczną antropogeniczną produkcję CO2 – podkreślił szef resortu rolnictwa. Obchody święta gleby w dniu 5 grudnia to nie przypadek – to data urodzin kóla Tajandii Bhumibola Adulyadeja. To pod przewodnictwem Królestwa w ramach Globalnego Partnerstwa dla Gleb zatwierdzeno Światowy Dzień Gleby na Konferencji FAO w czerwcu 2013. Rekomendowaniem go też do ustanowienia przez ONZ, co ziściło się na 68. sesji rozpoczętej 20 grudnia 2013 r., kiedy to przyjęło rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleby, a także uznającą rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleb. Zmiany cywilizacyjne, jak i same zmiany klimatu to wiele zagrożeń, szczególnie dla najcenniejszych gleb, które cechuje wysoka zawartość związków węgla. W warunkach polskich coraz częściej mamy do czynienia z warunkami sprzyjającymi degradacji tych gleb, są to coraz częściej występujące okresy suszy, obniżanie się poziomu wód oraz zbyt silna specjalizacja produkcji z jednoczesnym upraszczaniem płodozmianu. Na szczęście w Polsce te procesy nie są aż tak zaawansowane, jak w innych regionach świata. – W Polsce, w celu zachowania jak największego obszaru produktywnych gruntów rolnych, poprawy ich wartości i wykorzystania dla potrzeb produkcji żywności wprowadziliśmy rozwiązania prawne eliminujące spekulacyjny obrót ziemią rolną oraz pozwalające na ilościową i jakościową ochronę gruntów - szczególnie tych najlepszych – podkreślił minister Ardanowski. W kontekście zagadnień omawianych podczas Szczytu Klimatycznego minister podkreślił, że racjonalna gospodarka glebami rolniczymi zmierza do ochrony istniejących i budowania nowych zasobów węgla organicznego w glebie i biomasie pochodzenia rolniczego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. – Takie podejście zapewnia synergię między celami redukcyjnymi i w zakresie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu. Jest ono także najmniej obciążające dla doraźnej konkurencyjności rolnictwa i uwzględnia specyfikę jego struktur i systemów produkcji – stwierdził szef resortu. Minister poinformował również, że w krajowych dokumentach strategicznych, takich jak Plan dla wsi, będących odpowiedzią na problemy, które stoją przed polskim rolnictwem, zawarte są wyraźne odniesienia do ochrony gleb. Wskazują na konkretne działania w celu przeciwdziałania skutkom suszy i innym zmianom klimatycznym. – Będę podejmował działania w celu wdrożenia systemu poprawy żyzności gleb oraz programu retencji wodnej. Duże znaczenie dla ochrony i wzbogacania gleb będzie miał program rozwoju upraw roślin bobowatych. Rośliny  posiadają zdolności wiązania azotu atmosferycznego i wpływają na poprawę struktury i żyzności gleb – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski. Jak podaje MRiRW, zrównoważone użytkowanie gleb wspierają różne działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w tym m.in program rolno-środowiskowo-klimatyczny, wsparcie rolnictwa ekologicznego, promowanie dywersyfikacji upraw, czy system wzajemnej zgodności (cross-compliance), obejmujący wymogi dobrej kultury rolnej. (rpf) jp / źródło: MRiRW, Wikipedia
5 grudnia to dzień, w którym przypada Światowy Dzień Gleby.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama

RSS Module