26.7°C

partnerzy:

reklama
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odwiedził Gospodarstwo Rolne BIOGAZ T. Z. zajmujące się odnawialnymi źródłami energii. Ta rozwijająca się firma położona w okolicach Człuchowa w województwie pomorskim do produkcji wykorzystuje substraty pochodzenia rolniczego i biodegradowalne odpady.
Omawiana ustawa dokonuje zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), zwana dalej: „ustawą OZE”
Światowe trendy w rozwoju energetyki zmierzają w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii oraz liczne rozproszone, głównie odnawialne, źródła energii położone jak najbliżej odbiorców końcowych.
Zmiany wynikają między innymi z potrzeby skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie „Kierunki budowy biogazowni rolniczych na lata 2010–2020”, opracowanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pod koniec 2017 roku w Polsce działało 95 biogazowni rolniczych o całkowitej mocy elektrycznej zainstalowanej 101,09 MW.
Wszelkie kalkulacje dotyczące surowców używanych do ogrzewania mieszkań oraz budynków inwentarskich należy rozpocząć od podstawowego pytania o ceny podstawowych materiałów palnych które będziemy używać w sezonie grzewczym.
Stworzenie biogazowni i sieci gazowych na obszarach wiejskich, wsparcie dla OZE oraz produkcja biogazu rolniczego jako odnawialne źródło energii są jednymi z głównych celów w zakresie innowacyjności, jakie będą realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Budowa biogazowni była dotychczas inwestycją, na którą decydowało się niewiele gospodarstw. Czynnikiem ograniczającym takie działania były przede wszystkim wysokie koszty budowy oraz utrzymania, a przepisy prawne póki co nie sprzyjają osobom planującym takie przedsięwzięcie.
Podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych do wytwarzania biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego muszą do 1 czerwca 2017 r. przekazać do Agencji Rynku Rolnego informację dotyczącą infrastruktury energetycznej.
Projekt zmian ustawy o nawozach i nawożeniu skierowano do szerokich konsultacji. Termin na zgłaszanie uwag został określony na 27 stycznia 2017 r.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module