-0.8°C

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze rolnictwa stwierdził: – W rolnictwie wiele się dzieje i trzy lata to właściwie epoka.
Data 5 grudnia została ustanowiona Światowym Dziem Gleby w 2013 roku na 68. Walnym Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem jest uczczenie roli gleby będącej kluczowym komponentem środowiska przyrodniczego. Gleba jest niezbędnym czynnikiem warunkującym przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Dyskusji na ten temat nie mogło zabraknąć na odbywającym się w Katowicach Szczycie Klimatyczbym COP24.  – Ta ważna inicjatywa, ma zwrócić uwagę społeczeństwa wszystkich krajów świata na rolę jaką pełni gleba, nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale również dla bezpieczeństwa żywnościowego i dobrobytu każdego mieszkańca Ziemi – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski proszony przez dziennikarzy o komentarz do tematu omawianego dziś podczas Szczytu Klimatycznego COP24. – Gleba jest nie tylko jednym z kluczowych zasobów naturalnych od których zależy produkcja żywności, ale pełni także ważną rolę w złożonym procesie akumulacji węgla w biosferze oraz regulacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Naszą odpowiedzią na globalny wzrost emisji CO2 jest odpowiednie prowadzenie produkcji rolnej. Jeżeli zwiększymy tylko o 4‰ rocznie zawartość węgla w glebie to wchłoniemy całą roczną antropogeniczną produkcję CO2 – podkreślił szef resortu rolnictwa. Obchody święta gleby w dniu 5 grudnia to nie przypadek – to data urodzin kóla Tajandii Bhumibola Adulyadeja. To pod przewodnictwem Królestwa w ramach Globalnego Partnerstwa dla Gleb zatwierdzeno Światowy Dzień Gleby na Konferencji FAO w czerwcu 2013. Rekomendowaniem go też do ustanowienia przez ONZ, co ziściło się na 68. sesji rozpoczętej 20 grudnia 2013 r., kiedy to przyjęło rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleby, a także uznającą rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleb. Zmiany cywilizacyjne, jak i same zmiany klimatu to wiele zagrożeń, szczególnie dla najcenniejszych gleb, które cechuje wysoka zawartość związków węgla. W warunkach polskich coraz częściej mamy do czynienia z warunkami sprzyjającymi degradacji tych gleb, są to coraz częściej występujące okresy suszy, obniżanie się poziomu wód oraz zbyt silna specjalizacja produkcji z jednoczesnym upraszczaniem płodozmianu. Na szczęście w Polsce te procesy nie są aż tak zaawansowane, jak w innych regionach świata. – W Polsce, w celu zachowania jak największego obszaru produktywnych gruntów rolnych, poprawy ich wartości i wykorzystania dla potrzeb produkcji żywności wprowadziliśmy rozwiązania prawne eliminujące spekulacyjny obrót ziemią rolną oraz pozwalające na ilościową i jakościową ochronę gruntów - szczególnie tych najlepszych – podkreślił minister Ardanowski. W kontekście zagadnień omawianych podczas Szczytu Klimatycznego minister podkreślił, że racjonalna gospodarka glebami rolniczymi zmierza do ochrony istniejących i budowania nowych zasobów węgla organicznego w glebie i biomasie pochodzenia rolniczego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. – Takie podejście zapewnia synergię między celami redukcyjnymi i w zakresie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu. Jest ono także najmniej obciążające dla doraźnej konkurencyjności rolnictwa i uwzględnia specyfikę jego struktur i systemów produkcji – stwierdził szef resortu. Minister poinformował również, że w krajowych dokumentach strategicznych, takich jak Plan dla wsi, będących odpowiedzią na problemy, które stoją przed polskim rolnictwem, zawarte są wyraźne odniesienia do ochrony gleb. Wskazują na konkretne działania w celu przeciwdziałania skutkom suszy i innym zmianom klimatycznym. – Będę podejmował działania w celu wdrożenia systemu poprawy żyzności gleb oraz programu retencji wodnej. Duże znaczenie dla ochrony i wzbogacania gleb będzie miał program rozwoju upraw roślin bobowatych. Rośliny  posiadają zdolności wiązania azotu atmosferycznego i wpływają na poprawę struktury i żyzności gleb – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski. Jak podaje MRiRW, zrównoważone użytkowanie gleb wspierają różne działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w tym m.in program rolno-środowiskowo-klimatyczny, wsparcie rolnictwa ekologicznego, promowanie dywersyfikacji upraw, czy system wzajemnej zgodności (cross-compliance), obejmujący wymogi dobrej kultury rolnej. (rpf) jp / źródło: MRiRW, Wikipedia
W dniach 30 listopada - 2 grudnia w Poznaniu odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza. Zorganizowało ją Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do współpracy zaproszono firmę Pronar jako największego producenta maszyn rolniczych w Polsce.
Dziś rozpoczęła się Narodowa Wystawa Rolnicza, czyli przegląd współczesnych osiągnięć, a także pokaz tradycji i dziedzictwa polskiej wsi. Wydarzenie jest organizowane przez ministerstwo rolnictwa z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tegoroczne problemy producentów owoców miękkich i jabłek pokazały dobitnie, jak słaba jest pozycja rolników na rynku – powiedział szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Minister zapowiada utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, której zadaniem będzie niwelowanie napięć na rynku produktów żywnościowych.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do unijnego komisarza Hogana o pilne zwiększenie limitu krajowych środków na pomoc de minimis. Zdaniem resortu rolnictwa jest to w tym roku konieczne, ze względu na wystąpienie suszy i duże straty, jakie ponieśli rolnicy.
Blisko 100 mln zł trafiło dotychczas na konta rolników w ramach rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą – informuje ARiMR. Nabór wniosków o pomoc i wypłaty odszkodowań nadal trwają.
Powstanie Polska Rada Rolna – zapowiada minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. W skład tej nowej organizacji mają wejść reprezentatywne związki i organizacje rolnicze. Wszystko po to, aby wypracować wspólne kompromisowe stanowisko w sprawach najważniejszych dla polskiego rolnictwa.
Do końca października można składać wnioski o pomoc klęskową w ARiMR. Termin ten dotyczy wszystkich poszkodowanych rolników – zarówno tych, u których w gospodarstwie szkody przekroczyły 70% w danej uprawie, jak i tych, których uprawy ucierpiały na poziomie powyżej 30%. 
Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podsumowuje 100 dni swojej działalności. – To dobry czas, aby przedstawić podejmowane przeze mnie do tej pory działania – mówił minister podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami. 
reklama reklama reklama reklama reklama