fbpx
O rozpoczęciu przygotowań do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Rolnicy, którzy spóźniają się z opłacaniem składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, muszą się liczyć z tym, że naliczone zostaną odsetki za zwłokę.
W ramach bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw można zyskać do 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii. Do 1 lipca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała 1590 wniosków na kwotę 95,4 mln zł.
Obniżona z 17% na 12% stawka podatkowa dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł - to najważniejsze zmiany w ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 roku.
Od 3 kwartału 2022 roku, czyli od 1 lipca zmieniają się numery rachunków bankowych dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników, czyli ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
Informację o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę podała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wprowadzeniu od dnia 15 czerwca 2022 ważnych zmian dotyczącch podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Kwestie związane z zasiłkiem chorobowym mogą budzić pewne wątpliwości nie tylko u pracowników pracujących w zewnętrznych przedsiębiorstwach, ale także tych zatrudnionych w swoim własnym gospodarstwie rolnym. Oczywiście rolnikowi również przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Warto jednak pamiętać, że w tym zakresie mogą obowiązywać nieco inne przepisy niż w przypadku pozyskiwania zasiłku chorobowego bezpośrednio z KRUS. Wysokość zasiłku chorobowego co jakiś czas ulega pewnym zmianom, dlatego warto dbać o aktualizowanie swoich informacji w na ten temat.
Rolnicy są obecnie jedyną grupą społeczno-zawodowa w Polsce, mającą własny, odrębny od powszechnego, system ubezpieczenia społecznego, który realizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933). Pozostałe grupy społeczno-zawodowe podlegają pod powszechny system ubezpieczeń społecznych realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 31 maja 2022 roku upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia o rocznej kwocie granicznej podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r.