REKLAMA

Regulamin zamieszczania reklam w serwisie internetowym www.okiemrolnika.pl

AdminTech
30.04.2016
chat-icon 0

REKLAMA

1. Usługa zlecenia zamieszczania reklam w serwisie internetowym www.okiemrolnika.pl, jest realizowana przez wydawcę serwisu: Okiem Rolnika Sp. z o.o. z siedzibą w Iwnie (62-025) przy ul. Gnieźnieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706765 posiadająca NIP 7773299683 zwanego dalej Zleceniobiorcą.

2. Przyjmowanie przez Zleceniobiorcę Zlecenia Reklamowego oraz zamieszczanie reklam w serwisie realizowane jest na podstawie niniejszego regulaminu.3. Zleceniobiorca przyjmuje Zlecenie sporządzone w formie pisemnej przez Zleceniodawcę, na podstawie przesłanego prawidłowo wypełnionego formularza Zlecenia zamieszczenia reklamy, określającego miejsce zamieszczenia reklamy, rodzaj zamawianej reklamy, ilość i czas emisji oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianego rodzaju reklamy.4. Zleceniobiorca potwierdza przyjęcia Zlecenia na piśmie (mailem). Pisemne potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie reklamy w serwisie internetowym.5. Zlecenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy lub działania z upoważnienia reprezentanta (pełnomocnictwo w załączeniu).6. Zlecenie Reklamowe powinno być opatrzone pieczęcią Zleceniodawcy.7. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje specyfikację reklam otrzymaną od Zleceniobiorcy i zobowiązuje się do dostarczenia reklamy spełniającej wymagania tej specyfikacji. Do obowiązku Zleceniodawcy należy również przygotowanie i przekazanie wraz ze Zleceniem Reklamowym plików tekstowych i graficznych reklamy zgodnych z specyfikacją.8. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą oraz środkami technicznymi, aby należycie wywiązać się z realizacji otrzymanego Zlecenia Reklamowego.9. Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy drogą mailową na adres reklama@okiemrolnika.pl, bądź na udostępniony adres FTP materiały niezbędne do zrealizowania Zlecenia Reklamowego, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kampanii reklamowej.10. Zleceniodawca zobowiązuje się, że przedstawiona reklama w wersji przeznaczonej do zamieszczenia na portalu będzie spełniała następujące warunki:


a) nie będzie zawierała treści sprzecznych z przepisami prawa,


b) nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych, jak również dóbr osobistych, nie będzie zawierała słów uznanych powszechnie za obraźliwe,


c) nie będzie zawierała treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,


d) nie będzie zawierała treści dotyczącej podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Zleceniobiorcy,


e) będzie dotyczyła jedynie Zleceniodawcy oraz prowadzonej przez niego działalności,


f) nie będzie zawierała treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć dobre imię Zleceniobiorcy.

11. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę umieszczanych na portalu reklam. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych bądź naruszenia innych przepisów prawa, Zleceniobiorca będzie je natychmiast kierował do Zleceniodawcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i formę reklamy zamieszczonej na stronie Zleceniobiorcy, a Zleceniodawca przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Zleceniobiorcę od odpowiedzialności

12. W związku z powyższym Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności:


a) przystąpić do wszelkich toczących się z tego powodu przeciwko Zleceniobiorcy postępowań;


b) zwolnić Zleceniobiorcę od obowiązku spełnienia wszelkich powstałych z tego powodu świadczeń, a zwłaszcza świadczeń wynikających z orzeczeń nakazujących Zleceniobiorcy zapłatę;


c) zwrócić Zleceniobiorcy wszystkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki, a zwłaszcza koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego

13. Zleceniobiorca może odmówić umieszczenia reklamy na portalu, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, bez podania przyczyny, a w szczególności reklamy:


a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego


b) podmiotów konkurujących wobec właściciela portalu


c) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

14. Zleceniobiorca może także odmówić umieszczenia reklamy na portalu gdy nie spełnia on wymogów technicznych wymienionych w specyfikacji przekazanej przez Zleceniobiorcę.

15. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w dostępie do portalu, a związane w szczególności z siłą wyższą.

16. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości określonej w Zleceniu Reklamy płatne przez Zleceniodawcę zgodnie z ustaleniami na podstawie faktury proforma lub faktury Vat na wskazany rachunek bankowy.

17. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia wpłaty:


a) 30 dni po terminie płatności - klient traci możliwość przy kolejnym zamówieniu na płatność drogą przelewu 7 dni. Przy kolejnym zamówieniu kontrahent jest zobowiązany do płatności gotówką, bądź przelewem w terminie 3 dni. 


b) 40 dni po terminie płatności - klient traci możliwość przy kolejnym zamówieniu na płatność drogą przelewu. Przy kolejnym zamówieniu kontrahent jest zobowiązany do płatności gotówką lub przelewem w formie przedpłaty.

18. W przypadku, gdy klient opóźnia się z płatnością Redakcja ma prawo zablokować wyświetlanie się reklamy. Jeśli 90 dni po terminie płatności klient nadal nie opłaci kampanii, automatycznie traci możliwość odzyskania starconych dni emisji w czasie zawieszenia kampanii.

19. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem. W przypadku kampanii banerowych, reklama nie wyświetla się stale, lecz losowo pomiędzy innymi reklamami tego samego rozmiaru, w tym samym miejscu reklamowym. Poszczególne reklamy zmieniają się w przypadku odświeżenia strony lub odwiedzenia podstron.

20. W przypadku konieczności rozwiązania umowy należy pamiętać, że może ono nastąpić wyłącznie na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zleceniodawca ma obowiązek zachować okres wypowiedzenia


a) w przypadku reklamy długoterminowej podzielonej na miesięczne okresy rozliczeniowe czas wypowiedzenia dotyczy jednego pełnego okresu rozliczeniowego 


b) w przypadku kampanii długoterminowej regulowanej jedną płatnością okres wypowiedzenia wynosi 30 dni


c) w przypadku miesięcznej kampanii okres wypowiedzenia wynosi 14 dniWypowiedzenie Umowy jest uwzględniane tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Zleceniodawca nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Redakcji.

21. W przypadku rezygnacji z kampanii lub jej części przyznane rabaty tracą ważność. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i przeliczenia przysługujących rabatów w stosunku do długości kampanii. Umowa zostaje rozwiązana tylko i wyłącznie pod warunkiem zapłaty kwoty wynikającej z różnicy przeliczenia rabatów.

22. Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1448) (Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej, wyrażona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formacie PDF na podany w umowie adres e-mail.

23. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień.

24. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad i usterek zamieszczonej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 3 dni od daty pierwszego zamieszczenia reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zleceniodawcy.

25. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Zleceniobiorcy. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Zleceniobiorca po konsultacji ze Zleceniodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w tym samym serwisie w terminie uzgodnionym przez obie strony bądź jej ponowne zamieszczenie w kolejnym newsletterze w terminie uzgodnionym przez obie strony.

26. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu złożonego Zlecenia Reklamowego.

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA