REKLAMA

Rolniku, czy wiesz jak zgłosić wypadek przy pracy?

Redakcja - Technika
23.06.2016
chat-icon 0

Pomimo iż odsetek wypadków przy pracy w rolnictwie z roku na rok jest coraz niższy, to jednak jest ono wciąż jedną z najbardziej narażonych na wypadki gałęzią produkcji w Polsce i na świecie.

Agro Brand
REKLAMA

Pomimo iż odsetek wypadków przy pracy w rolnictwie z roku na rok jest coraz niższy, to jednak jest ono wciąż jedną z najbardziej narażonych na wypadki gałęzią produkcji w Polsce i na świecie.

Ryzyko wystąpienia uszczerbku na zdrowiu wynika z wielu zagrożeń występujących w miejscu pracy, jakim jest gospodarstwo, takich jak konieczność wykonywania wielu odmiennych czynności, często w tym samym czasie, okresowe spiętrzenie prac, zmienność warunków atmosferycznych. Najczęściej zgłaszanymi wypadkami są te, które zdarzają się w wyniku upadku, pochwyceń i uderzeń przez maszyny oraz przygnieceń, uderzeń lub pogryzień przez zwierzęta.

Czym jest wypadek przy pracy w rolnictwie?

Z punktu widzenia definicji (art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:


1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub


2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub


3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub


4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Gdy zdarzy się wypadek

Przede wszystkim fakt ten należy zgłosić najbliższej placówce terenowej Kasy. Maksymalny czas, w którym można to zrobić to okres 6 miesięcy, jednak w interesie poszkodowanego jest, aby wypadek przy pracy zgłosić jak najprędzej. Zgłoszenia nie musi dokonywać sam poszkodowany, może zrobić to inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Ponadto osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:


1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;


2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;


3. wskazać świadków wypadku;


4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;


5. udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności

i przyczyn wypadku.

Po przyjęciu zgłoszenia wypadku przy pracy, właściwa jednostka organizacyjna KRUS, po weryfikacji podlegania przez poszkodowanego pod ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w dniu zaistnienia wypadku, wszczyna postępowanie wyjaśniające okoliczności i przyczyny wypadku. Ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje wypłata jednorazowego odszkodowania powypadkowego. Odszkodowanie to należy się również członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Aby ubiegać się o jego wypłatę należy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

Co istotne i o czy trzeba pamiętać, wypłata jednorazowego odszkodowania powypadkowego nie przysługuje w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, gdy poszkodowany sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Po zakończeniu czynności wyjaśniających okoliczności i przyczyn wypadku, w ciągu 14 dni poszkodowany (lub osoba uprawniona) otrzymuje protokół powypadkowy, od którego, w przypadku zastrzeżeń, można się odwołać w terminie 7 dni od jego odebrania.


Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w świetle art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

(rz)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA