20.6°C

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powołał Pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt. Został nim Wojciech Albert Kurkowski.
Aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych został podpisany przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.
Nie jest możliwa zmiana przepisów w zakresie międzyplonów uznawanych za obszar proekologiczny (EFA) w taki sposób, aby w przypadku potwierdzenia suszy na danym obszarze przez System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), było to automatycznie uznawane przez właściwego kierownika biura powiatowego ARiMR jako przypadek wystąpienia siły wyższej – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W sprawie wypłaty rolnikom pomocy udzielanej w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy oraz wypłaty pomocy w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020, tj. modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, resort rolnictwa poinformował, iż aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w ramach kolejnej transzy 280 mln zł środków budżetowych.
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, minister rolnictwa zaapelował o spędzanie tegorocznych urlopów w gospodarstwach agroturystycznych.
Pomimo zapowiedzi Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że rolnicy nie zostaną bez pomocy, do tej pory wielu rolników nie otrzymało jeszcze wypłat suszowego za ubiegły rok.
W zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota dopłat 349 mln. zł – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie jednostki rolnicze ograniczają kontakt osobisty z interesantami do minimum. Załatwienie sprawy będzie możliwe wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej.
Głównym powodem rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich pomiędzy istniejącą zabudową zagrodową oraz użytkami rolnymi jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz powszechne stosowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek izb rolniczych dotyczący ochrony praw nabytych rolników przed zabudową mieszkaniową sytuowaną na terenach wiejskich.
Od 1 lipca br. nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Ma to na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego.
reklama

RSS Module