REKLAMA

Trwa nabór kandydatów do Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin

19 sierpnia 2021 r. zakończyła kadencję Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin. Zgłoszenia kandydatów na nową kadencję będą przyjmowane do 30 września 2021 r. - poinformował resort rolnictwa.

9 września 2021 chat-icon0

REKLAMA

Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin powołana jest na podstawie przepisów ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Pełni ona funkcję organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw rolnictwa. Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawanie opinii lub uwag w zakresie ich oceny.

Komisja składać się będzie z ośmiu członków:
- przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;
- przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
- przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu;
- przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
- przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
- przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia;
- przedstawiciela związków zawodowych rolników;
- przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo.

Przedstawicieli organizacji, o których mowa w pkt. 6-8 powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty. Mogą one zgłaszać kandydatów spełniających poniższe wymagania:
- nie pozostających w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin lub podmiotami posiadającymi pozwolenia na handel równoległy, który może budzić wątpliwości, co do ich bezstronności w zakresie wydawanych opinii;
- nie biorących udziału w opracowywaniu oceny lub uwag;
- którzy będą utrzymywali w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami.

Do zgłoszenia (zawierającego cv kandydata na członka Komisji) należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymienionych wymagań, opatrzone własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę pracy Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz procesu rejestracji środków ochrony roślin pożądane jest, aby zgłaszani kandydaci spełniali następujące wymagania dodatkowe:
- posiadali co najmniej tytuł naukowy doktora (wskazanie dorobku naukowego);
- wykazywali znajomość problematyki produkcji rolniczej, w tym zasad rejestracji i stosowania środków ochrony roślin;
- posiadali znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji technicznej z zakresu właściwości fizykochemicznych lub metod analitycznych lub toksykologii lub pozostałości lub losu i zachowania w środowisku lub ekotoksykologii lub skuteczności działania środków ochrony roślin.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Wypadki rolnicze: Nie żyje mężczyzna uderzony przez belę siana spadającą z przyczepy

Redakcja 5 czerwca 2023 chat-icon1

Wypadki przy pracy w rolnictwie to niestety dość często opisywane przez nas zdarzenia. Sytuacja, która miała miejsce w miejscowości Chludnie (województwo podlaskie, powiat kolneński, gmina Mały Płock) to przede wszystkim bieg wydarzeń, który można sobie wyobrazić zmieniając koło w załadowanej przyczepie.

Podczas prac polowych dwóch mężczyzn postanowiło wymienić uszkodzone koło w przyczepie na której przewozili  bele siana. Jak relacjonuje świadek zdarzenia, w pewnym momencie przyczepa przechyliła się, a kilka bel siana z niej spadło. Jedna z nich uderzyła w mężczyznę, który stracił przytomność, uderzenie było tak silne, że spowodowało u niego zatrzymanie krążenia.

ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dopłaty do ubezpieczenia hodowli drobiu, bydła i świń

Super Visor 24 maja 2023 chat-icon1

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach „Zarządzania ryzykiem” trzeba prowadzić zarejestrowaną hodowlę drobiu, bydła i świń. Ważne jest również posiadanie prawa do nieruchomości, na terenie której prowadzony jest chów zwierząt. O tę pomoc mogą się też starać producenci rolni, którzy są wspólnikami spółki cywilnej, a po spełnieniu dodatkowych warunków, również przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Kolejnym warunkiem niezbędnym przy staraniach o to dofinansowanie jest podpisana i aktywna umowa ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych zakażeniem bakterią salmonelli. Są też wymagania dotyczące minimalnej ilości zwierząt. W przypadku drobiu polisa musi dotyczyć co najmniej 1000 sztuk: niosek, kurcząt, gęsi, lub też indyków rzeźnych. Przy hodowli świń wystarczy ubezpieczyć od salmonellozy 14 zwierząt, a jeśli chodzi o hodowlę bydła – co najmniej 4 zwierzęta.

REKLAMA