REKLAMA

Unijne wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych

Redakcja - Prawo i Finanse
05.09.2016
chat-icon 0

We wrześniu ARiMR uruchamia nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" finansowane z PROW 2014 - 2020.

Agro Brand
REKLAMA

We wrześniu ARiMR uruchamia nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

finansowane z PROW 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie takiego wsparcia będzie można składać od 30 września do 28 listopada 2016 r.

w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Ogłoszenie Prezesa ARiMR w tej sprawie zostało opublikowane 30 sierpnia.

Wsparcie takie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc może być przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. Dodatkowo grupy muszą spełniać warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:

 1. grupa producentów została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego;

 2. łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;

 3. wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;

 4. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz grup działających w sektorze owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest

w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania.

Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi:

Ryczałtowa pomoc przewidziana w PROW 2014-2020 jest niemal dwukrotnie wyższa od poziomu pomocy ustanowionej dla grup producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013, co wpłynie na wyższy poziom wsparcia, szczególnie mniejszych grup producentów, o niższych przychodach ze sprzedaży.

Limit pomocy wynosi 100 tys. euro

w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

W pierwszym roku działalności grupy producentów rolnych mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy

, jeżeli grupa złoży taki wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową stała się ostateczna. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 tys. zł.

Udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy w tym działaniu wynosi 36,37 proc. (63,63 proc.  pomocy finansowane jest ze środków UE).

Kwota wyprzedzającego finansowania będzie rozliczana przez ARiMR w ramach składanych przez grupę wniosków o płatność.

Kryteria oceny wniosków

Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy będą mogły liczyć grupy producentów, jeżeli:


1) są zorganizowane w formie spółdzielni;


2) zrzeszają producentów w następujących kategoriach:

 • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego,

 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone,

 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone,

 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone),

 • miód naturalny lub jego produkty pszczele,

 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,

 • szyszki chmielowe;

3) zrzeszają jak największą liczbę członków w danej kategorii;


4) zrzeszają producentów rolnych, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem;


5) mają siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym;


6) planują w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony środowiska;


7) zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby na pełne etaty lub jedną osobę niepełnosprawną.

Beneficjent zobowiązany jest m.in. do zrealizowania wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym. Wypłata ostatniej, piątej płatności nastąpi po potwierdzeniu prawidłowego wywiązania się z tego obowiązku.

W planie finansowym PROW 2014-2020 przewidziano na wsparcie grup producentów rolnych kwotę blisko 403 mln euro (w tym ok. 110 mln  euro na zobowiązania), tj. o ponad 111 mln  euro więcej, aniżeli w PROW 2007-2013.

Jak ubiegać się o wsparcie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - krok po kroku

 1. W pierwszej kolejności grupa jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców.

 2. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych (...), do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy.

 3. Od daty uznania, grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

 4. Po uzyskaniu uznania w Agencji Rynku Rolnego, grupa może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w terminie trwania naborów wniosków ogłaszanych przez Prezesa ARiMR.

 5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa będzie mogła składać wnioski o płatność do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu realizacji planu biznesowego, rozpoczynającego się od daty uznania grupy przez ARR.

 6. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową stała się ostateczna, grupa może złożyć wniosek o wyprzedzające finansowanie do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR.

 7. Okres wdrażania planu biznesowego, a tym samym, otrzymywania wsparcia wynosi maksymalnie 5 lat.

Zrzeszanie się rolników w grupy producentów może stanowić antidotum na rosnące wymagania odbiorców produktów rolnych. Wynika to z tego, że Polska, jest krajem o wciąż dużym rozdrobnieniu agrarnym, a co za tym idzie opłacalność produkcji w indywidualnych gospodarstwach nie jest zbyt rentowna. Przynależność rolników do grupy producentów sprzyja poprawie ich konkurencyjności, daje możliwość uzyskania stabilizacji zbytu produktów oraz zwiększenia opłacalności produkcji. Rolnicy należący do grupy producentów mogą bowiem wspólnie planować i organizować produkcję uwzględniając jej wielkość i jakość. Grupy producentów to również szansa na obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez wspólne zakupy oraz użytkowanie maszyn i urządzeń, wspólne przygotowanie produktów do sprzedaży, ich przechowywanie i transport. Grupy to także prosta droga do poprawienia pozycji negocjacyjnej w kontaktach handlowych i ustalaniu warunków sprzedaży, jak również większe możliwości promowania wyrobów i działalności podmiotu. To wszystko prowadzi do tego, że grupy producentów rolnych mają możliwość skutecznego konkurowania z producentami europejskimi i światowymi. Funkcjonowanie rolników w grupach producentów stanowi wręcz gospodarczą konieczność. Warto więc dać sobie szansę na rozwój i poprawę warunków życia.

Więcej informacji o pomocy - otwórz

Przejdź do wniosku o pomoc - otwórz

(rpf) tl


źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA