17°C

Jak zapobiegać erozji gleby fot. Paweł Pąk

Jak zapobiegać erozji gleby

Napisał  Maj 30, 2020

Erozja gleby jest zjawiskiem naturalnym, jednak proces ten w znacznym stopniu przyspiesza działaność człowieka, głównie poprzez stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych oraz w przypadku intensywnej produkcji rolniczej. 

Prawidłowa agrotechnika może w znacznym stopniu ograniczyć erozję. Do najczęściej występujących należy erozja wodna i wietrzna. Pierwsza powodowana jest przez działanie wód opadowych bądź płynących – wraz z płynącą wodą ulegają przemieszczeniu cząstki glebowe i składniki mineralne obecne w glebie, które następnie spływają do wód powierzchniowych.

Szkodliwość erozji wietrznej polega na przenoszeniu cząstek gleby, często na duże odległości. Silnie wiejący wiatr często doprowadza do niszczenia roślin oraz zanieczyszczania cząstkami gleby wód i powietrza.

Gleby, którym towarzyszy intensywna produkcja rolnicza, są szczególnie narażone na erozję. Proces erozji stopniowo doprowadza do pogarszania struktury gleby poprzez zmniejszenie materii organicznej i substancji odżywczych, co ma wpływ na spadek produkcji rolnej. Odpowiednie działania agrotechniczne są w stanie w znaczny sposób ograniczyć ten proces.

- orka wykonywana poprzecznie do nachylenia stoku zatrzymuje śnieg i ogranicza zmywy gleby,

- siew i sadzenie poprzecznostokowe przeciwdziała strugom wodnym niszczącym zasiewy,

- spulchnianie głębszej warstwy gruntu bez odwracania poziomu wierzchniego, co zapobiega zmywom oraz zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania wody,

- nawożenie mineralne i organiczne w dawkach dostosowanych do żyzności gleb i poszczególnych elementów rzeźby terenu (zbocze, dolina, wierzchowina),

- zmianowanie ochronne – polegające na tym, że po uprawach słabiej chroniących glebę, głównie okopowych i jarych, następują uprawy o dużych właściwościach glebochronnych (motylkowe, trawy, rośliny ozime – żyto, pszenżyto, rzepak),

- drogi spływu wód opadowych należy zadarnić i kosić co najmniej dwukrotnie w okresie wegetacji,

- w przypadku gruntów zagrożonych erozją wietrzną korzystne jest stosowanie uprawy bezorkowej oraz zakładanie śródpolnych pasów zadrzewień, które ograniczą prędkość wiatru,

- po uprawie rośliny jarej należy wprowadzić uprawę poplonów ścierniskowych lub ozimych, które osłonią glebę. Korzystne jest również pozostawienie nie zaoranych roślin poplonowych na okres zimy jako mulczu.

(rup) jm

reklama