Susza rolnicza na terytorium całej Polski fot. Paweł Pąk

Susza rolnicza na terytorium całej Polski

Napisał  Cze 13, 2018

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB odnotował występowanie suszy rolniczej we wszystkich województwach.

Największe zagrożenie odnotowano wśród upraw zbóż jarych, na ok. 48,9% powierzchni tych upraw, szczególnie w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz mazowieckim.

Dotkniętych suszą jest niemalże 40% powierzchni upraw truskawek, w największym stopniu dotyczy to plantacji w tych samych województwach.

Zagrożenie występuje także wśród upraw krzewów owocowych – ok. 39,3% powierzchni upraw oraz zbóż ozimych – 37,3%. W przypadku drzew owocowych susza obejmuje obecnie powierzchnię 4,9%.

W sytuacji występowania suszy rolniczej i związanej z nią szkód obowiązują procedury reagowania, które są obecnie wdrażane przez resort rolnictwa i jednostki mu podległe.

Ponadto minister Krzysztof Jurgiel zarządził bieżący monitoring sytuacji przez wojewodów w swoim regionie i bezzwłocznego powoływania komisji szacujących starty oraz przedstawiania tygodniowych raportów z szacowania szkód.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Grupy zadaniowej ds. monitoringu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody rolnicze zapowiedziano powoływanie w urzędach wojewódzkich specjalnych komisji, które będą na bieżąco monitorować prace w zakresie wyceny szkód w gospodarstwach rolnych.

Poszkodowani producenci rolni mogą, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się również o:
- kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych
- udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy
- udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Decyzje o dodatkowych formach pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku suszy będą podejmowane po zakończeniu prac komisji.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zwiększył swoją sieć aż o 132 stacje. Łącznie w Systemie Monitoringu suszy rolniczej wykorzystywane są dane z 666 stacji.

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce prowadzony jest dla następujących grup i gatunków roślin:
- zbóż ozimych,
- zbóż jarych,
- kukurydzy na ziarno,
- kukurydzy na kiszonkę,
- rzepaku i rzepiku,
- ziemniaka,
- buraka cukrowego,
- chmielu,
- tytoniu,
- warzyw gruntowych,
- drzew owocowych,
- krzewów owocowych,
- truskawek,
- roślin strączkowych. 

(rup) Anna Kamińska / na podstawie informacji MRiRW

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia