-1.4°C

Finansowanie z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Napisał  Cze 18, 2018

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypisanych do miejsca zamieszkania albo siedziby producenta rolnego.

Składać wnioski mogą producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Dopłata udzielana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin.

Dopłaty nie obejmują uprawy przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustalana jest jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Dopłatami obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

 3. Ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg;

 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 3. pszenicy twardej - 150 kg;

 4. odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 5. odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;

 6. odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 7. odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;

 8. odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 9. pszenżyta - 150 kg;

 10. owsa zwyczajnego - 150 kg;

 11. owsa nagiego - 120 kg;

 12. owsa szorstkiego - 80 kg;

 13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg;

 14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg;

 15. bobiku - 270 kg;

 16. wyki siewnej - 80 kg;

 17. soi - 120 kg;

 18. ziemniaka - 2000 kg;

 19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 - 140 kg.

Aby ubiegać się o przyznanie dopłaty należy:

 1. Złożyć w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

 2. Posiadać działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;

 3. Zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:

  1. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:

   1. przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub 

   2. w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub

  2. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:

   1. od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

   2. od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

   3. od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych). Jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do "jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013

Decyzje wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

(rpf) Anna Kamińska / na podstawie informacji ARiMR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama