0.3°C

Jak przeprowadzić diagnozę stanu odżywienia kukurydzy fot. Paweł Pąk

Jak przeprowadzić diagnozę stanu odżywienia kukurydzy

Napisane przez  Wrz 30, 2018

Ocenę stanu odżywienia uprawianej rośliny powinno się przeprowadzić w okresie jej wegetacji, realizując korektę stanu odżywienia łanu i prognozę przyszłego plonu.

Przedstawia się krytyczną fazę rozwoju kukurydzy na okres pojawienia się 6 lub 7 liścia oraz na fazę kwitnienia. Dlatego, też skuteczną korektę stanu odżywienia rośliny można przeprowadzić jedynie w pierwszej fazie krytycznej, która decyduje o realizacji potencjału plonotwórczego kukurydzy.

Diagnoza stanu odżywienia - azot

Podstawowym składnikiem pokarmowym, który poddaje się diagnozie stanu odżywienia kukurydzy jest azot. Jego koncentracja w częściach wegetatywnych rośliny zmniejsza się wraz z przebiegiem jej wegetacji, zgodnie z przebiegiem krzywej rozcieńczenia azotu, Nc. Określa się ją poniższym algorytmem:

Nc = 3,4 * W-039

gdzie:

Nc – krytyczna zawartość azotu w roślinie (% suchej masy),
3,4 – zawartość azotu w roślinie dla W < 1,0 t * ha-1,
W – plon suchej masy rośliny (t * ha-1),
-039 – współczynnik nachylenia krzywej rozcieńczenia

Przedstawione powyżej równanie określa relację, która zachodzi pomiędzy biomasą rośliny w danej fazie rozwoju wegetatywnego (do wyrzucania wiechy + 25 dni) a zawartością azotu.

Warto pamiętać, że pierwsza część równania, określająca zawartość azotu w roślinie o masie mniejszej od 1,0 t * ha-1, odgrywa kluczową rolę, gdyż informuje ona o stanie rośliny w krytycznym okresie gromadzenia suchej masy, tj. w stadium 8 liścia.

Łan kukurydzy dopiero po wypuszczeniu 9 liścia przekracza 1,0 t * ha-1.

Zatem w programie nawozowym należy uwzględnić również stan odżywienia łanu w czasie wcześniejszym, kiedy wielkość biomasy jest mniejsza od powyższej wartości suchej masy.

Diagnoza stanu odżywienia – cynk

W analogiczny sposób można dokonać oceny wartości krytycznej dla składników, które w okresie wegetacji podlegają przemieszczaniu z części wegetatywnych rośliny do ziarniaków – zaliczają się do nich fosfor i cynk.

Na przykładzie cynku:
Indeks akumulacji dla cynku kształtuje się powyżej 70%. Przedstawia się go za pomocą algorytmu:
Znc = 56,4 * W-036, gdzie jego części składowe oznaczają prawie to samo, jedyna różnica wynika z zastąpienia azotu cynkiem oraz w wartości krytycznej którą określa się masa ≤ 1,0 t * ha-1. Wartość tę należy traktować jako dolny zakres odżywienia kukurydzy cynkiem do stadium 8 liścia

Oznaczenie zawartości azotu w kukurydzy jedynie w początkowym okresie jej rozwoju jest wystarczającym wskaźnikiem do przeprowadzenia oceny stanu odżywienia rośliny.

W kolejnych fazach ujawnia się rola pozostałych składników pokarmowych, a pełną analizę umożliwia analiza systemowa, znana jako Zintegrowany System Diagnozy i Zaleceń (ZSDiZ).

Co ważne, jeśli postanowiono przeprowadzić diagnozę na początku fazy kwitnienia to może ona zostać wykorzystana jedynie do prognozy plonu ziarna. Na jakikolwiek zabieg nawozowy jest już zbyt późno.

(rup) Anna Bluszcz
Doktorantka III roku
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama