21.8°C

partnerzy:

reklama
Terminy nawożenia azotem póki co bez zmian fotolia

Terminy nawożenia azotem póki co bez zmian

Napisał  Mar 28, 2019

Terminy rozpoczynające i kończące nawożenie azotem określają przepisy unijne, zatem nie ma obecnie możliwości stosowania ich przed 1 marca.

W odpowiedzi na liczne głosy rolników dotyczące umożliwienia stosowania nawozów azotowych przed 1 marca, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się z wnioskiem do MRiRW w tej sprawie. Chodzi o to, aby terminy rozpoczęcia stosowania azotu dostosować do warunków pogodowych, a nie sztywnej daty.

Przypomnijmy, że w tym roku w niektórych regionach Polski rośliny ozime wznowiły wegetację już w połowie lutego – szybkie zasilenie azotem szczególnie rzepaku ozimego, który ma duże zapotrzebowanie na składniki mineralne, jest niezwykle istotne. Azot w tym przypadku należy zastosować wcześnie, aby roślina mogła odpowiednio wzrastać, gdyż jego brak obniży plon.

W dniu 14 lutego 2019 r. Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie możliwości stosowania nawozów azotowych przed 1 marca. W odpowiedzi z 19 marca 2019 r. MRiRW czytamy:

„Wprowadzenie nowych terminów stosowania nawozów płynnych i stałych jest skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, zgodnie z którym dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie nie gwarantowały wystarczającego poziomu ochrony wód wynikającego ze stosowania przepisów dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym i przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) tzw. dyrektywy azotanowej.

Komisja Europejska uznała, że dotychczas stosowany w Polsce zakaz stosowania nawozów niezależnie od warunków klimatycznych i stanu gleby od początku grudnia do końca lutego, nie jest zgodny z art. 5 ust. 4 lit. a) dyrektywy azotanowej w związku z ust. 1 pkt 1 załącznika III do niej. Jej zdaniem uwzględniając warunki klimatyczne panujące w Polsce należało zakazać rolnikom użycia nawozów w okresie, gdy rośliny nie znajdują się w fazie wzrostu i nie wchłaniają azotu.

Komisja Europejska, kierując się wynikami prac naukowo-badawczych wskazała, że okres wegetacji roślin w Polsce trwa od 180 do 220 dni, rozpoczynając się pod koniec marca lub na początku kwietnia i kończąc pod koniec października lub na początku listopada.

Uwzględniając powyższe, w wydanym na podstawie art. 106 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) programie azotanowym obowiązują określone zasady stosowania nawozów zawierających azot, obejmujące również nawozy naturalne, uwzględniające potrzebę ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Program azotanowy wskazuje, że na gruntach ornych nawozy naturalne stosuje się w terminie od 1 marca do 20 października dla nawozów naturalnych płynnych (dla niektórych gmin do 15 października lub 25 października) oraz od 1 marca do 31 października - dla nawozów naturalnych stałych. Na trwałych użytkach zielonych nawozy inne niż nawozy naturalne stałe stosuje się w terminie od 1 marca do 31 października, a nawozy naturalne stałe w terminie od 1 marca do 30 listopada.

Powyższe związane jest z długością okresu wegetacyjnego roślin panującą w danym obszarze, a do zastosowania takiego podejścia zobowiązuje wyrok TSUE w sprawie C-356/13.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wiodące w sprawie wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ).

Ponadto, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków do produkcji roślinnej w regionach, w których wegetacja roślin rozpoczyna się wcześniej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróci się do MGMiŻŚ z prośbą o przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości zmiany wiosennych terminów stosowania nawozów, odpowiednio do warunków panujących w danym regionie”.

(rup) jp / źródło: KRIR 

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama