14,6°C

reklama

Aktualności

  1. dopłaty / dotacje / kredyty / ubezpieczenia
reklama
Obowiązek przedstawiania informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową został wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 8 czerwca 2017 r. Obowiązek przedstawiania informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową został wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 8 czerwca 2017 r. fot. Paweł Pąk

Kiedy rolnik ma obowiązek udzielić Agencji Nasiennej informacji

Napisał  Sie 02, 2021

Jak donoszą rolnicy, Agencja Nasienna wzywa ich do przedstawienia informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową, pomimo iż przepisy prawne nie nakładają już na rolników takiego obowiązku.

Obowiązek przedstawiania informacji o wykorzystaniu materiału siewnego objętego ochroną krajową został wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 8 czerwca 2017 r., kiedy weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1238). Na mocy tej ustawy został usunięty z obrotu prawnego art. 23a ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, który do dnia 7 lipca 2017 r. stanowił podstawę do żądania od rolników takich informacji.

W uzasadnieniu ustawy zmieniającej wskazano „Uchylenie art. 23a ma na celu zwolnienie wszystkich posiadaczy gruntów rolnych oraz organizacji posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych.”.

Tym samym, aktualnie w porządku prawnym brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do żądania od rolników powyższych informacji, w zakresie odmian objętych ochroną krajową.

Podstawy takiej nie stanowią również przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. UE L 227 z 27.07.1994 r., str. 1), ani rozporządzenia wykonawczego do tego aktu prawnego.

Rozporządzenie 2100/94 dotyczy bowiem ochrony na poziomie unijnym, a zgodnie z art. 3, rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa Państw Członkowskich do przyznawania krajowych praw własności do odmian roślin.

Jeżeli zatem dana odmiana korzysta wyłącznie z ochrony krajowej, to przepisy rozporządzenia 2100/94 i przepisy wykonawcze nie mają zastosowania, co oznacza, że posiadacze gruntów rolnych nie mają prawnego obowiązku przekazywania informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego – w przypadku odmian objętych ochroną krajową.

(rpf) Julianna Makowska-Pąk / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj