fbpx
Kontrole przeprowadzone przez PIORiN nie stwierdziły obecności GMO w uprawach na terenie Polski fot. Adobe Stock

PIORiN: Kontrole upraw pod kątem obecności GMO

Napisał  Sie 16, 2022

Od 2018 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole uprawy roślin pod kątem obecności GMO, realizując w ten sposób zadania wynikające z ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

- Trwa okres, w którym wielu inspektorów PIORiN intensywnie kontroluje uprawy roślin pod kątem obecności GMO – informuje Inspekcja, przypominając, że szczegółowy „Program kontroli upraw GMO” zatwierdzany corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określa m.in. jakie gatunki objęte są kontrolą, liczbę kontroli dla poszczególnych województw czy podmioty podlegające kontroli.

W jaki sposób przebiegają kontrole na obecność GMO?

Na plantacjach kukurydzy, rzepaku i soi pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa pobierają próby liści, które są badane w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu.

Szczególny nacisk położony jest na uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO, dlatego niemal 100% plantacji nasiennych w Polsce objętych jest badaniami. Dodatkowo materiał siewny będący w obrocie, również przywożony spoza Polski, objęty jest kontrolą. Kontrolujemy również plantacje produkcyjne.

Ile kontroli na obecność GMO w uprawach przeprowadził PIORiN?

W 2021 r. przeprowadzono ogółem 3019 kontroli upraw pod kątem obecności GMO.

Plantacje nasienne
W skali kraju skontrolowano 566 plantacji nasiennych, w tym: kukurydzy – 409, rzepaku ozimego i jarego – 22, soi – 135

Materiał siewny (obrót)
Skontrolowano 483 partie materiału siewnego, w tym: kukurydzy – 284, rzepaku ozimego i jarego – 172, soi – 27

Plantacje produkcyjne
W skali kraju skontrolowano 1970 plantacji o łącznej powierzchni 11 113 ha, w tym: kukurydzy – 1341 pl. (5 760 ha), rzepaku ozimego i jarego – 567 pl. (4 149 ha), soi – 62 pl. (1 204 ha)

Liczbę kontroli upraw pod kątem obecności GMO przeprowadzoną w poszczególnych województwach dla kontrolowanych gatunków roślin uprawnych przedstawiają wykresy 1- 3:

W odniesieniu do kukurydzy przebadano próbki pochodzące z Polski lub EU (Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Rumunia).

Wykonano 13 243 analiz i 31 668 analiz jednostkowych.

Kontrola upraw rzepaku dotyczyła próbek pochodzących z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Austrii. Wykonano 3 148 analiz i 6 910 analiz jednostkowych metodą Real-time PCR.

Trzecim z kontrolowanych gatunków roślin była soja. Próbki do badań pochodziły z 14 województw Polski oraz z Austrii Wykonano 2 745 analiz i 7 066 analiz jednostkowych techniką PCR/ Real-time PCR.

- W roku 2022 kontrole prowadzone są w podobnym zakresie jak w roku poprzednim.

Po czterech latach wykonywania zadania, kiedy to Inspekcja przeprowadziła ogółem blisko 10 tys. kontroli upraw i przebadała w laboratorium tyle samo prób materiału roślinnego, możemy stwierdzić, że Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO – podsumowuje PIORiN.

(rpf) kp / Źródło: PIORiN

Udostępnij: