REKLAMA

Uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej UE

Redakcja - Prawo i Finanse
23.09.2016
chat-icon 0

Komisja Europejska opublikowała 14 września br. Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady pn.: „Śródokresowy przegląd / rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020. Budżet UE ukierunkowany na wyniki”.

REKLAMA

Komisja Europejska opublikowała 14 września br. Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady pn.: „Śródokresowy przegląd / rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020. Budżet UE ukierunkowany na wyniki”.

T

ym samym na forum UE oficjalnie rozpoczął się śródokresowy przegląd wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020.

Celem przeglądu jest większe skoncentrowanie unijnego budżetu na realizacji głównych potrzeb UE związanych z rozwojem gospodarczym i tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwiązaniem kryzysu migracyjnego. Przegląd ma również wzmocnić elastyczność unijnego finansowania. Przegląd nie wprowadza zmian poziomu finansowania wspólnej polityki rolnej w obecnej perspektywie, nie narusza górnych limitów wydatków uzgodnionych z Parlamentem Europejskim i Radą w 2013 roku.

Uproszczenie WPR w „Omnibusie”

Wraz z komunikatem dotyczącym przeglądu wieloletniego budżetu Komisja Europejska opublikowała kilka propozycji legislacyjnych, które mają na celu usprawnić unijne finansowanie. Jedną z nich jest projekt rozporządzenia zawierającego uproszczenia unijnych polityk i programów (zwane rozporządzeniem „Omnibus”). W odniesieniu do WPR zapisy z rozporządzenia „Omnibus” mają ułatwić wdrażanie niektórych instrumentów polityki rolnej. Wymaga to zmian obowiązujących „aktów bazowych” WPR, czyli rozporządzeń regulujących płatności bezpośrednie, Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rynki rolne oraz finansowanie WPR.

Propozycje Komisji obejmują następujące zmiany wspólnej polityki rolnej:

- wprowadzenie w rozporządzeniu EFRROW zapisów umożliwiających tworzenie sektorowych instrumentów stabilizacji dochodów w celu lepszego wykorzystania tego instrumentu przez państwa członkowskie (obecnie tylko dwa kraje UE korzystają z dobrowolnego instrumentu stabilizacji dochodów);

- zmiany przepisów dotyczących ewentualnego wykorzystania instrumentów finansowych w ramach PROW;

- ułatwienia związane z włączeniem wsparcia dla przetwórstwa artykułów nierolnych w działaniu „inwestycje w środki trwałe” w przypadku wykorzystania do wsparcia instrumentów finansowych;

- zmiany przepisów dotyczących stosowania przez państwa członkowskie definicji aktywnego rolnika (dotyczą zarówno EFRROW jak i płatności bezpośrednich);

- zezwolenie państwom stosującym SAPS na zwiększenie maksymalnie o 3% pułapu płatności na jednolitą płatność obszarową (co ma pozwolić na pełniejsze wykorzystanie środków finansowych);

- zmianę przepisów dotyczących stosowania limitu powierzchniowego dla płatności dla młodego rolnika (w systemie płatności bezpośrednich);

- wprowadzenie możliwości dla Komisji Europejskiej zastąpienia płatności związanych z produkcją przez płatności oddzielone od produkcji;

- wyłączenie Rady UE oraz PE z procesu stosowania dyscypliny finansowej.

Na poziomie UE rozporządzenie „Omnibus” będzie przyjmowane przez Radę UE i Parlament Europejski w ramach tzw. zwykłej procedury prawodawczej. Oznacza to, że prace nad projektami mogą trwać do połowy 2017 r. lub dłużej.

MRiRW analizuje propozycje Komisji i będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad przedstawionymi przez nią projektami rozporządzeń.

Budżet i polityki UE po 2020 roku – zapowiedzi Komisji

Komisja Europejska odniosła się również do prac nad perspektywą finansową UE po 2020 roku. Do końca 2017 roku Komisja przygotuje propozycję kolejnych WRF. Propozycja Komisji będzie brała pod uwagę strukturę, sposób finansowania i okres trwania budżetu. Przygotowaniu propozycji dla unijnego budżetu po 2020 roku ma towarzyszyć ocena skuteczności unijnych polityk (w tym szczegółowa ocena funkcjonowania WPR).

Przy projektowaniu nowej perspektywy Komisja Europejska będzie również brała pod uwagę takie kryteria jak: efekt dźwigni finansowej i efekt synergii związane z wydatkowanymi środkami, warunkowość (powiązanie funduszy UE z zarządzaniem gospodarczym na poziomie kraju) oraz uproszczenie.

(rpf) jm
Źródło: MR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA