REKLAMA

Wkrótce nabór wniosków o wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Redakcja
06.06.2024
chat-icon 0

O możliwości wnioskowania o pomoc interwencyjną w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 poinformowała w specjalnym komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Jest to nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:
- I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw,
- I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw,
- I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw,
- I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw,
- I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu,
- I.7.6 – Badania i rozwój.

Przedmiotem naboru wniosków o przyznanie pomocy jest:
1) pomoc w ramach niniejszego naboru przyznawana jest na realizację działań określonych w PO, prowadzących do osiągniecia celów określonych w art. 46 rozporządzenia 2021/21152 do których przypisano interwencje wymienione w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do osiągnięcia celów określonych w art. 46 rozporządzenia 2021/2115:
- a) mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.1;
- b) mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.2;
- d) mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.6;
- e i f) mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.5;
- g) mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.3;
- h) mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.4. 

PO musi przyczyniać się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 46 lit. b), e) i f) oraz lit. d) rozporządzenia 2021/2115.

2) początek realizacji PO nie może zostać zaplanowany przed 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie pomocy. Czas trwania PO obejmuje min. 3, a max. 7 pełnych lat kalendarzowych

3) pomoc wypłacana jest w formie refundacji części wydatków faktycznie poniesionych w związku z realizacją działań objętych w PO i jest równa wkładowi organizacji producentów (OP)  / zrzeszenia organizacji producentów (ZOP) do funduszu operacyjnego, finansowanemu ze środków własnych lub składek pochodzących od ich członków oraz pomocy UE. Przy czym ulega ona ograniczeniu do:

4,1% wartości produkcji sprzedanej (WPS) przez daną OP w roku referencyjnym (n-3), przy czym limit ten może zostać zwiększony do 4,6% WPS, jeżeli kwota pomocy wynosząca 0,5% WPS zostanie przeznaczona na działania przypisane do interwencji I.7.3, I.7.4, I.7.5 lub I.7.6

4,5% WPS przez daną ZOP w roku referencyjnym (n-3), przy czym limit ten może zostać zwiększony do 5% WPS, jeżeli kwota pomocy wynosząca 0,5% WPS zostanie przeznaczona na działania przypisane do interwencji I.7.3, I.7.4, I.7.5 lub I.7.6

50% wydatków faktycznie poniesionych w związku z realizacją PO, przy czym limit ten może na wniosek OP lub ZOP ulec zwiększeniu do 60%, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 52 ust. 3 rozporządzenia 2021/2115

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy są uznane organizacje producentów owoców i warzyw (OP) oraz zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw (ZOP);

Pomoc przyznaje się OP lub ZOP pod warunkiem, że wobec tego podmiotu nie została wszczęta procedura zawieszenia albo cofnięcia uznania, podmiotowi temu nie zostało zawieszone uznanie w trybie przepisów art. 59 rozporządzenia 2017/8913.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze owoców i warzyw I.7.1-I.7.6 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 czerwca 2024 r. do dnia 22 lipca 2024 r.

Wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Należy mieć na uwadze fakt, że Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony za pomocą PUE, ARiMR pozostawi wniosek bez rozpatrzenia oraz poinformuje o tym wnioskodawcę w takiej samej formie, w jakiej został złożony ten wniosek.

(rpf) Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA