REKLAMA

Wsparcie dla gospodarstw położonych na OSN

Redakcja - Prawo i Finanse
28.02.2016
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa położone na obszarach Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN), mają możliwość składania wniosków o finansowe wsparcie dla inwestycji ograniczających przedostawanie się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia organicznego.

REKLAMA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa położone na obszarach Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN), mają możliwość składania wniosków o finansowe wsparcie dla inwestycji ograniczających przedostawanie się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia organicznego.

 

Z którego programu udzielana jest pomoc?

Pomoc jest udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych". Finansowanie odbywa się z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Co to jest OSN (Obszary Szczególnie Narażone)?

Obszary określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642), zostały one objęte programami, mającymi na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska.

 

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Rolnicy, chcący skorzystać ze wsparcia, muszą mieć gospodarstwa co najmniej w części położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego.

 

 

Ważny jest rodzaj prowadzonej produkcji.

Poza tym, aby skorzystać z pomocy, rolnik musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

 

Które inwestycje są wspierane.

Przyznawane wsparcie jest podzielone na dwa rodzaje inwestycji.

Pierwsze to inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:

- nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie

- pasz soczystych.

Drugi typ inwestycji, który będzie można dofinansować, to doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Należy mieć na uwadze to, że jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to wsparcie zostanie udzielone wyłącznie, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

 

BARDZO WAŻNE!
Pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznania wyłącznie młodemu rolnikowi.

Refundacja może objąć inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Można liczyć na wsparcie także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, rozrzutników obornika i kompostu czy też wozów asenizacyjnych.

Rolnik może otrzymać na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników.

Łącznie na opisaną powyżej pomoc w ramach PROW 2014 - 2020 zostało przewidzianych 37,5 mln euro.


Jak złożyć wniosek?

Można wybrać sposób złożenia wniosku:

- osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR zgodnie z położeniem gospodartwa.

- w biurze powiatowym ARiMR, należącym do oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

- wysyłka przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

 

Jakie są kryteria przyznania pomocy?

Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR na podstawie informacji przekazanych we wniosku o przyznanie pomocy a także w biznesplanie i kopii dokumentu tożsamości, złożonych wraz z tym wnioskiem.

Ważne są przyznawane punkty.

Punktowana jest liczba zwierząt w gospodarstwie (maksymalnie 5 punktów), udział kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje związane z przechowywaniem na obszarach OSN nawozów naturalnych lub pasz soczystych w całości kosztów kwalifikowanych operacji (maksymanie 5 punktów). Dodatkowe 2 punkty zostaną przyznane młodym rolnikom (do 40 roku życia). 3 punkty – to minimalna liczba punktów, które trzeba mieć aby zakwalifikować się do przyznania pomocy.

 

Kiedy informacja u udzieleniu wsparcia?

Informacje o kolejności kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, poda prezes ARiMR na stronie internetowej ARiMR, w terminie nie późniejszym niż 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

(pl)

na podstawie informacji podanych przez ARiMR

fot. agrobrand.pl

 

 

 

 

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA