REKLAMA

Wsparcie dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta i mieszanek zbożowych

Redakcja
24.05.2024
chat-icon 0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 5 czerwca 2024 roku przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producentów zbóż. O wsparcie mogą się starać producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta oraz mieszanek zbożowych, którzy dokonali sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 roku.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Aby wnioskować o pomoc należy spełnić szereg warunków, w tym między innymi posiadać nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Należy również mieć status mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. W okresie od 1 stycznia do dnia 31 maja 2024 roku starający się o wsparcie musiał dokonać sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom, które prowadzą działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

W 2023 roku należało również złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Na pomoc w tej postaci nie mogą liczyć plantatorzy, którzy sprzedali pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom, które prowadzą działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą, będący współposiadaczami gospodarstwa tego producenta rolnego.

Wsparcia nie otrzyma również wnioskujący będący jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną  przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Dla sprzedaży zrealizowanej od 1 stycznia do 10 marca 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą stawki pomocy wynoszą:
- 1080 zł do 1 hektara powierzchni upraw pszenicy,
- 740 zł do 1 hektara powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

Dla sprzedaży zrealizowanej od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą wynosi:
- 1620 zł do 1 hektara powierzchni upraw pszenicy,
- 1110 zł na 1 hektara powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Na uwadze należy mieć fakt, że suma powierzchni upraw, o których mowa powyżej, nie może być większa niż 300 hektarów.

W sytuacji, gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. Wnioski o udzielenie pomocy można składać do 5 czerwca 2024 roku.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
- bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
- za pośrednictwem platformy ePuap lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
- listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r.

(rpf) Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA