REKLAMA

Zmiany w sektorze winiarskim. Co czeka producentów?

Redakcja - Prawo i Finanse
21.01.2022
chat-icon 0

7 marca 2022 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 24), która reguluje między innymi zasady wyrobu fermentowanych napojów winiarskich.

REKLAMA

7 marca 2022 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 24), która reguluje między innymi zasady wyrobu fermentowanych napojów winiarskich.

Zmiany w ustawie dotyczą również znakowania fermentowanych napojów winiarskich, nazwami pod którymi są wprowadzane do obrotu, wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, organizacji rynku wina z wyłączeniem spraw dotyczących nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina.

Ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje prawne wynikające z przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz doprecyzowuje kwestie dotyczące wyrobów winiarskich.

Przepisy odnoszące się do nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina oraz oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, pozostaną w ustawie z dnia 12 maja 2011 r., której zostanie nadany tytuł „o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina”.

Ustawa wprowadza zmiany w sektorze rynku wina oraz innych wyrobów winiarskich dla producentów wina z winogron oraz przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Zapisy ustawy określają wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji winnic, do której wpisywane będą wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzenie w ustawie ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina. Wpis do ewidencji winnic będzie dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Ewidencja winnic będzie jawna, a informacje w niej zawarte będą mogły być zamieszczane na stronie internetowej KOWR. Dane te zapewnią producentom wina nieposiadającym upraw winorośli możliwość uzyskania informacji o uprawach winorośli, z których można pozyskać krajowe winogrona.

Ponadto ograniczeniu uległa liczba przekazywanych przez plantatorów winorośli i producentów wina deklaracji wyłącznie do tych, które są wymagane przez prawo UE. Pozyskiwane dane ograniczają się do składania deklaracji o wielkości zbiorów winogron, produkcji wina oraz posiadanych zapasach win na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego.

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, którego prowadzenie zostało powierzone Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wyrób wina przez drobnego producenta wina z upraw własnych (do 1 000 hektolitrów rocznie) nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.

Zgodnie z nową ustawą producent wina zamierzający wyrabiać wino z winogron, zobowiązany jest poinformować KOWR o tym zamiarze nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego. Termin na złożenie informacji o zamiarze wyrobu wina nie podlega przywróceniu.

Ustawa określa definicję wyrobów winiarskich oraz podział tych wyrobów na fermentowane napoje winiarskie, produkty sektora wina oraz aromatyzowane produkty sektora wina.

Wprowadza również zmiany dotyczące producentów fermentowanych napojów winiarskich, którzy zobowiązani są do posiadania wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujące w szczególności:


- przeniesienie kompetencji prowadzenia ww. rejestru do KOWR (obecnie rejestr ten prowadzony jest przez MRiRW);


- zmiany i ujednolicenie definicji fermentowanych napojów winiarskich zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zarówno branży winiarskiej jak i konsumentów;


- umożliwienie:


- produkcji cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców wyrobionych głównie we własnym gospodarstwie proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości uli, w tym zwiększenie limitu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa ze 100 hektolitrów (10 000 litrów) do maksymalnie 1 000 hektolitrów (100 000 litrów) w skali roku;


- zakupu części surowców do wyrobu takich napojów w województwie lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów;


- przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;


- nadawanie kodu przedsiębiorcom wpisanym do ww. rejestru jako podmiotom butelkującym wina, producentom, importerom oraz dostawcom zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej, co dotychczas nie było uregulowane prawem krajowym.

W dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, na stronie internetowej KOWR zostaną umieszczone warunki uczestnictwa w mechanizmach „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina” oraz „Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich” wraz z formularzami wniosków, deklaracji i innych dokumentów składanych przez producentów i przedsiębiorców do KOWR.

(rpf) pp / Źródło: KOWR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA