SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

29.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Rośnie pogłowie bydła w Polsce, głównie krów i młodego bydła fot. Paweł Pąk

Rośnie pogłowie bydła w Polsce, głównie krów i młodego bydła

Napisał  Wrz 18, 2017

Według wstępnych danych, opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pogłowie bydła n terytorium Polski w czerwcu 2017 roku liczyło 6 mln i 143,1 tys. sztuk, i było wyższe o 3,4% w stosunku do czerwca ubiegłego roku.

Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 8,0%, i bydła dorosłego o 3,3%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,4%.

W czerwcu 2017 r. pogłowie bydła wynosiło 6 143,1 tys. sztuk i było o 204,1 tys. sztuk (o 3,4%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2016 r.- wyższe o 172,9 tys. sztuk (2,9%).

W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku nieznacznie obniżyło się pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 0,4% do poziomu 1 720,7 tys. sztuk, natomiast w stosunku do grudnia 2016 r. odnotowano wzrost o 0,2%.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 8,0%, a w porównaniu z grudniem ubiegłego roku o 3,9% i osiągnęło poziom 1 701,2 tys. sztuk.

Pogłowie krów wzrosło się w porównaniu z czerwcem 2016 r. o 42,2 tys. sztuk (o 1,8%) do poziomu 2 374,4 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem było wyższe o 70,9 tys. sztuk (o 3,1%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2017 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,0%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,7%,
- krowy - 38,7%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2016 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 1,2 p. proc.) i pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,5 p. proc.), a zmalał udział cieląt (o 1,1 p. proc.) i pogłowia krów (o 0,6 p. proc.).

Odnotowany w czerwcowym badaniu wzrost pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego.

W pierwszej połowie 2017 r. odnotowano wzrost importu bydła o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Najwięcej sprowadzono cieląt - 51 tys. sztuk (o 7,8% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 r.). W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 36 tys. sztuk i spadła o30,8% w stosunku do poprzedniego roku (w tym cieląt o 28,3%).

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy wynosiła 6,24 zł/kg i była wyższa o 5,1% od notowanej w analogicznym okresie 2016 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2017 r. (131,93 zł za 100 l) była o 25,9 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2016 r.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,3%), podlaskie (16,6%) i wielkopolskie(16,4%). Najmniejszy udział miały województwa: lubuskie (1,3%), podkarpackie (1,5%), zachodniopomorskie (1,6%) i dolnośląskie (1,8). W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 10%.

(rzw) źródło: GUS

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama