fbpx
Choroby zakaźne bydła: Polska opracowała program ich eliminacji fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Choroby zakaźne bydła: Polska opracowała program ich eliminacji

Napisał  Paź 19, 2017

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 roku, Polska rozpoczyna wdrażanie programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.

Program został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i będzie realizowany w następujących etapach:

1) część I - Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);

2) część II - Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Celem programu jest rozpoznanie i  poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem, a także spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Uczestnictwo w programie:

- przystąpienie do programu jest do dobrowolne
- w programie mogą uczestniczyć stada bydła zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), które posiadacz bydła zgłosi do uczestnictwa w programie.
- zgłoszenia należy dokonać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
- do uczestnictwa w programie w pierwszym roku jego realizacji należy zgłosić się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
- nowe stada mogą być zgłaszane do programu w ostatnich 2 miesiącach każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu,
- posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji.

Realizacja programu:

- próbki do badań pobiera i przesyła, do laboratoriów wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii, lekarz weterynarii opiekujący się stadem.
- przed rozpoczęciem realizacji programu hodowca ma obowiązek przekazać właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii dane dotyczące lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który będzie pobierał próbki tj. imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu.
- o każdej zmianie lekarza weterynarii należy niezwłocznie informować powiatowego lekarza weterynarii.
- w trakcie realizacji programu istnieje obowiązek prowadzenia dla każdej sztuki bydła w stadzie tzw. karty zdrowia bydła, którą należy uzyskać od powiatowego lekarza weterynarii. Karty uzupełnia i aktualizuje, we współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, oraz przechowuje posiadacz bydła. W karcie tej są dokumentowane m.in. wyniki programu.

Aby realizacja programu przebiegała prawidłowo, posiadacz bydła powinien ściśle współpracować z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem.

(rpf) Krzysztof Przepióra, źródło: GIW

Udostępnij: