16.2°C

partnerzy:

reklama

Ptasia grypa: 8 lipca ostatnim dniem naboru wniosków o wsparcie

Napisał  Lip 08, 2019

Dziś upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe dla rolników, którzy czasowo zaprzestali produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy.

O taką pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej mogą oni składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

Wysokość wsparcia zależy od liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych lub poddanych ubojowi, okresu, w którym gospodarstwo było wyłączone z produkcji drobiu oraz ryczałtowej stawki wsparcia określonej dla poszczególnych gatunków drobiu.

Przypominamy, że o wsparcie może ubiegać się producent rolny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1853), zwany dalej „producentem rolnym”, który:

• Prowadził gospodarstwo:

- w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r., w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, określonym w krajowych i unijnych przepisach, wymienionych w załączniku rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1507, i wobec którego zastosowano środki w zakresie zdrowia zwierząt i środki weterynaryjne, o których mowa w tych przepisach,

- w odniesieniu do którego, w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wydał nakaz zabicia drobiu lub poddania go ubojowi, a zabicie bądź ubój drobiu miało miejsce w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r. (wsparcie nie przysługuje, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu, tj. w przypadku, gdy producent nie stosował się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych w związku ze zwalczaniem grypy ptaków)

• Z tytułu wnioskowanych szkód, nie ubiega się albo nie przyznano mu wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama