fbpx

ASF: Nowe wytyczne w zakresie bioasekuracji

Napisał  Maj 06, 2021

Nowe zasady bioasekuracji mają być stosowane przez państwa członkowskie UE dotknięte afrykańskim pomorem świń, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe wytyczne niosą za sobą zmiany w zakresie ochrony biologicznej hodowli trzody.

Od 21 kwietnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Nowe zasady wzmocnienia bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie w następujących obszarach:
- obszar objęty ograniczeniami I (dawny obszar ochronny – żółty),
- obszar objęty ograniczeniami II (dawny obszar objęty ograniczeniami – czerwony),
- obszar objęty ograniczeniami III (dawny obszar zagrożenia – niebieski), z których będą wywożone: świnie, materiał biologiczny, UPPZ, świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III.

Gospodarstwa te muszą realizować wymagania bioasekuracji nakazane i wyznaczone przez Komisję, ponieważ bez ich spełnienia, zwierzęta nie będą mogły wyjechać poza obszar do tzw. strefy białej. Oprócz dotychczasowych stref czerwonych i niebieskich, także strefy żółte, pełniące funkcję buforową, objęto tym obowiązkiem.

Wymagania, które mają spełniać hodowcy, są oparte na już istniejących, jednak dwa elementy są zupełnie nowe: konieczność postawienia ogrodzenia chroniącego chlewnie i budynki, w których przechowywane są pasza i ściółka oraz wprowadzenie tzw. planu bezpieczeństwa biologicznego (zawiera opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów).

Na Plan bezpieczeństwa biologicznego składa się 8 punktów z wytycznymi. Są to znane już przez hodowców wymagania m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich, jak i nowe w brzmieniu, ale również poznane wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa.

Spełnianie zasad bioasekuracji będzie kontrolowane przez weterynarię. W pierwszej fazie, tj. do 31 października 2021 r., plan musi być sporządzony i zatwierdzony przez właściwego PLW przez gospodarstwa, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. Do końca 2021 roku kontrole posiadania Planu bezpieczeństwa bioasekuracji powinny zostać przeprowadzone także w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstwa z wyznaczeniem terminu nie dłuższego niż 2 miesiące.

Częstotliwość przeprowadzanych kontroli powiatowych lekarzy weterynarii lub urzędowych lekarzy weterynarii zależna będzie od obszaru w jakim gospodarstwo się znajduje, a także od spełniania wymogów bioasekuracji:

- w obszarach objętym ograniczeniami I i II - dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy. Kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt, jeśli odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego,

- w obszarze objętym ograniczeniami III - 4 razy do roku w odstępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli może być zmniejszona do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzony jest monitoring i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ust. 1 lit. c RWK.

Główny Lekarz Weterynarii w najnowszym wydanym komunikacie z dnia 4 maja br., informuje i uspokaja, że nagła egzekucja nowych zasad nie jest przewidywana, ponadto obecnie by zachować gwarancję bezpieczeństwa epizootycznego w handlu, przy przemieszczaniu świń w dalszym ciągu obowiązują zasady stosowane przed publikacją rozporządzenia Komisji. Zostały również opracowane wzory dokumentów, pomocne we wdrażaniu nowych norm w szczególności dla mniejszych hodowców świń.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj